nicolaas logolerengroeienbloeien

2016-2017

 

Voorwoord

Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7.
We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en er hard gewerkt moet worden. Hierbij kunt u denken aan het verkeersexamen, de CITO Entree toets. Maar ook veel nieuwe oefenstof.

Mocht er iets met uw kind zijn, komt u dan bij ons langs.
Dit werkt erg plezierig en zo kunnen er ook geen onduidelijkheden ontstaan.
We hopen er samen met de kinderen weer een fantastisch jaar van te maken.       
    

Met vriendelijke groeten,

Elmar van Dokkum (7A)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Corina Hospers (7B) ma.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marieke Arts (7B) di. woe. do. vrij.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kristel Karssemakers (7B) vrij.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Overzicht van de leerstof in groep 7


In dit artikel staat gedetailleerde informatie over de vakken die uw kind in groep 7 krijgt.

-    Nederlandse taal en spelling
o    Taaloefeningen
o    Spelling en werkwoordspelling
o    Technisch lezen
o    Begrijpend lezen
o    Stellen

-    Rekenen
o    Instructielessen
o    Projecttaken
o    Zelfstandige taken

-    Wereldoriëntatie
o    Aardrijkskunde
o    Geschiedenis
o    Biologie

-    Toetsen
o    Methodegebonden toetsen
o    Niet methodegebonden toetsen (CITO)
o    Entree-toets (april 2016)    -    Expressie/Circuit
o    Muziek/dans
o    Drama
o    Tekenen
o    Handvaardigheid

-    Diversen
o    Gymnastiek
o    Trefwoord/levensbeschouwing
o    Engels
o    Verkeer
o    Studievaardigheden
o    Leefstijl
o    Rots en Water

Weektaak

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een weektaak. Een weektaak bestaat uit een aantal onderdelen die de kinderen gedurende de week, zelfstandig of met hulp van anderen maken. De kinderen maken hiervoor een eigen tijdsplanning. Kinderen die het nog moeilijk vinden, krijgen aangepast werk; kinderen die vlot klaar zijn met hun werk proberen we andere uitdagende opdrachten aan te bieden. Tijdens de weektaak heeft de leerkracht tijd om kinderen te helpen met problemen of extra instructie te geven. Op deze manier proberen we de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen.

Taaloefeningen

Op onze school gebruiken wij de methode ‘Taal Actief’. De methode ziet er als volgt uit:
•    Taalboek en Taalboek extra: tien thema’s van vier (of drie) weken. In de laatste week volgt een toets.
•    Elk thema kent de volgende aandachtspunten: lezen, spreken, taalschat, stellen, spellen, luisteren, woordenschat
•    Sommige leerlingen werken vooral in taalboek extra
•    Naar aanleiding van de toets maken de kinderen remediërende of verrijkende oefeningen.

Spelling en werkwoordspelling

Aan het begin van elk thema wordt een aantal spelling-categorieën geïntroduceerd. In de laatste week volgt een signaaldictee. Naar aanleiding daarvan gaan ze verder met oefenen. Als laatst volgt een controledictee. Parallel aan de spelling loopt de werkwoordspelling. Bij elk dictee krijgen ze ook een onderdeel werkwoorden.

Bloon

Dit wordt thuis geoefend door de kinderen. Soms kiest de leerkracht ervoor om het op school te doen. Kinderen die thuis blonen, vragen wij om dit het gehele jaar te blijven doen. Het blonen biedt deze kinderen kansen om hun spelling te verbeteren. Ze hebben een eigen inlognaam en wachtwoord en kunnen via de site www.bloon.nl hiermee inloggen. Vervolgens klikken ze de desbetreffende les aan, waarna de woorden van het thema verschijnen.
Dit neemt per keer ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. De leerkrachten kunnen op school zien of de kinderen geoefend hebben en of er eventueel fouten zijn gemaakt.

Technisch lezen

Op de Nicolaasschool hanteren we ‘Schoolbreed Lezen’. Elke morgen op een vast tijdstip lezen kinderen in hun eigen boek. Kinderen die moeite hebben met lezen, werken volgens de RALFI-methode, een methode waarbij een tekst gezamenlijk wordt gelezen gedurende een week. De leerkracht begeleidt dit. Dit zijn teksten van 'Nieuwsbegrip', die altijd interessante en actuele onderwerpen behandelen.

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode ‘Goed Gelezen!’
Hierbij wordt aandacht besteed aan:
•    woordenschat
•    hulpmiddelen om de tekststructuur te ontdekken
•    ontdekken van de bedoeling van de schrijver
•    koppeling aanbrengen tussen eigen kennis en de tekst
•    inhoud van de tekst begrijpen en kunnen samenvatten
Naast de methode ‘Goed Gelezen’ maken we ook gebruik van de teksten uit ‘Nieuwsbegrip’. Wekelijks worden actuele onderwerpen uit het journaal digitaal aangeboden.

Stellen

We leren de kinderen dit schooljaar om verhalen te schrijven, verslagen te maken en andere creatieve stelopdrachten vorm te geven. Aan het eind van het jaar krijgt u het verhalenmapje mee naar huis.

Rekenen

We werken met de vernieuwde methode Wereld in Getallen.
De vernieuwde versie is zodanig samengesteld dat er leerstof aanwezig is voor alle kinderen. Alle kinderen starten met dezelfde instructie uit het rekenboek. Daarna wordt er gedifferentieerd in drie niveaus. Deze worden aangeduid met sterren.

Elk schooljaar komen acht blokken rond een thema aan de orde. Ieder blok wordt afgesloten met een toets. Naar aanleiding van deze toets krijgen de kinderen extra instructie over die onderdelen, waarin ze onvoldoende scoorden.
Wat allemaal aan de orde komt :
-    handig rekenen / hoofdrekenen
-    cijferend optellen / aftrekken / vermenigvuldigen / delen
-    breuken en kommagetallen en procenten
-    geld en tijd
-    lengte, oppervlakte en inhoud
-    gewichten
-    verhoudingen
-    diagrammen (grafieken) plattegronden, schaal

Aardrijkskunde

Voor het aardrijkskundeonderwijs gebruiken we de methode:  ‘Meander’.
Deze methode heeft 5 blokken. Deze methode is ruim opgezet.
We hebben het in deze lessen o.a. over Europa, het platteland en het waterland.
Vanzelfsprekend wordt er in de methode ook topografie aangeboden. De kinderen hebben
een ‘kaartbeeld’ nodig voor een goed begrip
van aardrijkskunde. Om deze mentale map
(mentale kaart) goed te ontwikkelen komen de topografielessen in ieder blok terug.

Geschiedenis

Voor het geschiedenisonderwijs maken we gebruik van de methode: ‘Brandaan’.
Deze methode heeft dezelfde opzet als ‘Meander’.
De volgende onderwerpen komen aan bod: Egypte, Het Romeinse Rijk, het Christendom, het leven in de stad en een nieuwe tijd (o.a. Willem van Oranje, Beeldenstorm)

Biologie

Bij het natuuronderwijs gebruiken we de methode ‘Leefwereld’. Veel onderwerpen over biologie en natuurkunde/techniek komen voorbij. Verder kiezen we zelf onze onderwerpen die passen bij de actualiteit (storm/bliksem/tsunami) of bij het seizoen van dat moment.

Toetsen wereldoriëntatie

De kinderen krijgen ook toetsen van aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en biologie.
Die toetsen leren ze in principe thuis.

Er wordt op school ook veel aandacht gegeven aan het leren leren. Hoe pak je het leren van een toets nu aan? Wat zijn tips? Voor sommige kinderen blijkt dit in de praktijk nog heel lastig.

Verkeer

In groep 7 is het verkeersexamen een belangrijk onderdeel. Tijdens de verkeerslessen maken we gebruik van de computer om de kinderen voor te bereiden op het verkeersexamen dat plaatsvindt in april 2016. Aangevuld met oefenexamens en examens van afgelopen jaren. Er is een theoretisch en een praktisch verkeersexamen.
Vóór het praktijkexamen krijgen de kinderen de route mee om te oefenen. Het is van belang dat uw kind een veilige fiets heeft, uiteraard geldt dat niet alleen voor het verkeersexamen, maar voor het hele jaar.

Engels

Onderwijs in de Engelse taal houdt in dat we de kinderen een zekere spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid in de Engelse taal bijbrengen. De communicatieve aanpak is het meest belangrijk in de lessen Engels. Maar ook woordenschat is belangrijk. Wij gebruiken sinds dit schooljaar de methode ‘Stepping Up’.

Studievaardigheden

In groep 7 en in groep 8 besteden wij veel aandacht aan studievaardigheden (informatie-verwerking). Dit om de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. In de Entreetoets en de CITO eindtoets worden deze vaardigheden veelvuldig afgetoetst. De kinderen leren o.a. bronnen te hanteren en informatie te halen uit teksten en tabellen.

Expressie/circuit

Tijdens het schooljaar worden er circuits aangeboden. Elk circuit bestaat uit 4 lessen van ruim een uur. Dit gebeurt met de groepen 7 en 8 samen. De kinderen werken dan in kleinere groepen aan een opdracht. De kinderen kunnen zelf een keuze maken uit een groot aantal activiteiten. Denk o.a. aan: schilderen, tekenen, knutselen, drama, koken, fotografie en film. Komend jaar werkt de school nauw samen met de Leeuwenkuil.

Lichamelijke oefening

De kinderen hebben 1 keer in de week (dinsdag) gymnastiek (5 kwartier). De lessen worden gegeven door een vakleerkracht. Zowel spel als toestel komen aan bod.

Trefwoord/levensbeschouwing

We maken gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Trefwoord is een levensbeschouwelijke methode, waarin bijbelverhalen centraal staan. De school kent tevens een aantal gezamenlijke vieringen in een schooljaar.
 

Leefstijl

Een goede sfeer is ontzettend belangrijk op school. Kinderen moeten zich lekker voelen in de klas. Daaraan wordt veel aandacht geschonken. We gebruiken de methode ‘Leefstijl’, voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Onderwerpen als gevoelens, zelfvertrouwen, sfeer en hygiëne komen daarin aan bod. Er zijn zes thema’s. Elk thema is gekoppeld aan de ‘RUPS’ in de klas.

Rots en Water

In groep 7 krijgen de kinderen een korte opfriscursus van Rots en Water. Uw kind is in groep 6 al hiermee begonnen. Zoals u weet is Rots en Water een weerbaarheidstraining. In groep 8 komt er een uitgebreid vervolg. Wij hopen dat de kinderen na deze trainingen goed toegerust zijn, als ze starten in het voortgezet onderwijs.

Huiswerk

In groep 7 en 8 wordt er ook meer huiswerk gegeven. Het grootste gedeelte bestaat uit toetsen voor wereldoriëntatie en Engels. Ook moeten de kinderen thuis werkstukken maken en een spreekbeurt voorbereiden. Op de website van school staan daar trouwens handige handleidingen voor. Meer individueel huiswerk is het extra huiswerk voor spelling of rekenen. Ook moeten kinderen soms (weektaak-)werk afmaken. Het schrijven van een verhaal is daar een goed voorbeeld van.

Toetsen

Er zijn verschillende onderdelen die op vastgestelde tijden getoetst worden. Op deze manier krijgen we een overzicht van de resultaten. Ook zien we op welke onderdelen de kinderen goed/minder goed scoren. We kunnen daar in de komende tijd rekening mee houden.  

Welke toetsen zijn er?

-    Methode gebonden toetsen
o    Rekenen
o    Taal
o    Wereldoriëntatie
o    Engels

-    Methode onafhankelijke toetsen (CITO)
o    Rekenen
o    Spelling             
o    Woordenschat         
o    Begrijpend lezen      
o    De entreetoets  in april 2016

Kinderen die dyslexie hebben, krijgen de CITO-toetsen voorgelezen door een leerkracht of luisteren naar de tekst op de computer.

De entreetoets

De entreetoets is een verzameling toetsen op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen, (werkwoord-) spelling en studievaardigheden. Dit laatste onderdeel loopt uiteen van grafieken en tabellen tot kaartlezen en gebruik maken van naslagwerken. Wereldoriëntatie komt niet voor tijdens de entreetoets.
In principe is deze toets bedoeld om te kijken waar er nog hiaten zitten in de verschillende leergebieden, individueel en/of klassikaal. In groep 8 kunnen we dan nog gericht werken aan de eventuele problemen. Naar aanleiding van de uitslag van deze entreetoets gaan veel kinderen met hun ouders nadenken over het voortgezet onderwijs.

Mededeling

vakantie tm 3 sept

Kalender

Augustus 2018
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Binnenkort

volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven