2018-2019

Voorwoord

Uw kind zit nu in groep 7 op de Nicolaasschool. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin veel staat te gebeuren. Een jaar waarin heel hard gewerkt wordt, maar waar ook tijd is voor veel leuke dingen. Wij willen u graag informatie geven over wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren en welke visie de school daarop heeft. Hierbij kunt u denken aan het verkeersexamen, de CITO Entreetoets, maar ook veel nieuwe oefenstof.

Als leerkrachten vinden wij het erg fijn dat wanneer er iets is, of als u met vragen rondloopt, dan bij ons langs komt of ons belt. Afspraken maken, afwezigheid melden mag ook via de mail.
Dit werkt erg plezierig en zo kunnen er ook geen onduidelijkheden ontstaan. We hopen er samen met de kinderen weer een fantastisch jaar van te maken.


Met vriendelijke groeten,

Leerkrachten groep 7A Marloes Kerkmeijer (ma-woe)
Moniek Oosterwechel (do-vrij groep 7 en op dinsdag ambulant)

Leerkrachten groep 7B
Petra Stempher (ma-woe en op donderdag extra) Vera Wesselink (do-vrij)


Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om met de groep een goede band te hebben. We werken dan ook aan een open en gezellige sfeer in de groep, zodat ieder kind zich veilig voelt en dat er een vertrouwensband is met alle kinderen. Problemen, ruzies, verdriet etc. bespreken we met de betrokken kinderen of samen met de groep, om samen tot oplossingen te komen. In sommige gevallen wordt u als ouder ook benaderd. We werken op school met de methode Leefstijl, die dieper ingaat op de sociaal emotionele kant van kinderen.
In het kader van hun sociaal emotionele ontwikkeling volgen de leerlingen in groep 7 een
weerbaarheidstraining: “Rots en Water.” Dit programma richt zich op de bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere kinderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een veranderende, multiculturele samenleving. Het doel van de training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.


Heldere regelgeving

De kinderen weten aan welke gedrag- en leefregels ze zich moeten houden. Als de afspraken niet worden nageleefd, bespreken we dat met de betrokken kinderen of met de hele groep. We doen dit om een ordelijke en gestructureerde situatie te krijgen, waarin de kinderen zich vertrouwt en veilig voelen.


Mobiele telefoons/social media

Voor de volledigheid verwijzen we u naar de schoolgids over het beleid van de mobiele telefoons op school. De telefoon wordt aan het begin van de dag ingeleverd bij de leerkracht en aan het einde van de schooldag weer meegenomen. Onder schooltijd zijn de telefoons uitgeschakeld. Verder bent u als ouder verantwoordelijk voor het telefoongebruik van uw kind. Kijk regelmatig bij uw kind in de telefoon (whats’app, snapchat, instagram). Ga hierover in gesprek met uw kind.


Wijze van lesgeven

Voorafgaande aan elke activiteit is er een heldere instructie die stapsgewijs is opgebouwd. Er wordt regelmatig gevraagd of alle kinderen het begrijpen en de kinderen die dat nodig hebben krijgen individuele begeleiding. Dit kan zijn in een groepje aan de instructietafel of individueel. Kinderen die hun werk af hebben kunnen verder met verdiepings- of verbredingsstof of met hun weektaak. We geven van tevoren aan hoeveel tijd de kinderen hebben om hun werk af te maken. Na afloop wordt het werk besproken en nagekeken. In eerste instantie kijken de kinderen hun werk zelf na. Dit doen we zodat de kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en ze krijgen onmiddellijke feedback op hun gemaakte werk. Het leren van je eigen fouten is hierbij de basisgedachte. We willen de kinderen een kritische werkhouding aanleren. De leerkracht bekijkt het gemaakte werk van de kinderen, maar kijkt niet alles na. Toetsen worden door de leerkracht nagekeken. Bij de zaakvakken zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor het werk in hun werkboekje en de daarop volgende toetsen! Na een aantal lessen volgt er een toets, om te zien of het gemaakte werk begrepen is en waar de kinderen nog ondersteuning nodig hebben. De toetsen van de zaakvakken geven we een week van tevoren op.


Weektaak

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een weektaak op. Een weektaak bestaat uit een aantal onderdelen die de kinderen gedurende de week, zelfstandig en met hulp van anderen maken. De kinderen maken hiervoor een eigen tijdsplanning. Kinderen die het nog moeilijk vinden, krijgen aangepast werk, kinderen die vlot klaar zijn met hun werk proberen we andere uitdagende opdrachten aan te bieden. Tijdens de weektaak heeft de leerkracht tijd om extra ondersteuning te bieden. Mede op deze manier proberen we de zelfstandigheid en plan-vaardigheid te bevorderen.


Taal

Dit jaar starten we met de methode ‘STAAL’. STAAL maakt een brug naar de belevingswereld van de kinderen door gebruik te maken
van bronnen uit de dagelijkse realiteit. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Bij veel kinderen spreekt dit enorm aan. Ieder blok sluit af met een project, waarbij de kinderen gaan toepassen wat ze de voorgaande weken
hebben geleerd. Hierbij krijgen ze feedback van elkaar én de leerkracht. Binnen de leerlijn taal komen vier domeinen aan bod:
1. woordenschat
2. taal verkennen
3. spreken en luisteren
4. schrijven
• Spelling
De leerlijn spelling van STAAL werkt met de spellingaanpak van José Schraven. Deze aanpak heeft ruimschoots laten zien dat het werkt! Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan de nabespreking. Kinderen kijken zelf zoveel mogelijk na, hierbij is het niet erg dat de kinderen fouten maken, want hier leren ze juist van. De leerlijn spelling wordt aangevuld met grammatica en werkwoordspelling.


Lezen

Op de Nicolaasschool zijn we bezig met ‘Schoolbreed Lezen’. Elke dag lezen kinderen in hun eigen boek.
Kinderen die moeite hebben met lezen, werken volgens de RALFI-methode, waarbij een tekst gezamenlijk wordt gelezen over een periode van een week. Dit zijn teksten van 'Nieuwsbegrip', die altijd interessante en actuele onderwerpen behandelt.


Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)

Tijdens deze lessen hanteren we de methode van Nieuwsbegrip. We geven twee lessen in de week waarvan één leerkracht gebonden les en de tweede les wordt na een korte instructie op de computer gemaakt. In Nieuwsbegrip komt wekelijks een actualiteit aan de orde waarover de leerlingen lezen en vragen beantwoorden.
Tijdens nieuwsbegrip oefenen de leerlingen de volgende leesstrategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/ verwijswoorden. Elke week staat één van deze strategieën centraal tijdens de les. Deze strategieën kunnen ze tevens toepassen bij bijv. de zaakvakken. Daarnaast is dit een voorbereiding op het leren studeren, iets wat op het voortgezet onderwijs van hen verwacht wordt.


Rekenen: De wereld in getallen

In dit schooljaar komen acht blokken rond een thema aan de orde. Elk blok wordt afgesloten met een toets. Naar aanleiding van de toets krijgen de kinderen extra instructie over die onderdelen, waarin ze onvoldoende scoorden.
Wat allemaal aan de orde komt:
- handig rekenen / hoofdrekenen
- cijferend optellen / aftrekken / vermenigvuldigen / delen
- breuken en kommagetallen en procenten
- geld en tijd
- lengte, oppervlakte en inhoud
- gewichten
- verhoudingen
- diagrammen (grafieken) plattegronden, schaal.

Alle kinderen starten met een gelijke instructie uit hetzelfde rekenboek. Daarna wordt er gedifferentieerd in drie niveaus. Deze worden aangeduid met sterren.


Aardrijkskunde

Voor het aardrijkskundeonderwijs hebben we de methode: ‘Meander’. Deze methode koppelt onderwerpen aan de dagelijkse leefwereld van kinderen. Omdat ze het een plek kunnen geven, begrijpen kinderen de stof. Ze raken erbij betrokken, worden zich bewust
van hun eigen rol in de wereld en worden nieuwsgierig naar natuur, cultuur en landschap. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden herhaald en verdiept in groep 7. De thema’s die in groep 5 en 7 aanbod komen zijn:
1. Onderweg
2. Om ons heen
3. Waterland
4. Platteland
5. Over de grens
Deze methode heeft 5 blokken van 5 weken. Soms laten we de kinderen de hoofdstukken op een andere manier verwerken
d.m.v. het maken van een muurkrant, een Power Point o.i.d.. We hebben het in deze lessen o.a. over Europa, het platteland en het waterland.
Vanzelfsprekend wordt er in de methode ook topografie aangeboden. De kinderen hebben
een ‘kaartbeeld’ nodig voor een goed begrip van aardrijkskunde. Om deze mentale map (mentale kaart) goed te ontwikkelen komen de topografielessen in ieder blok terug.


Geschiedenis

Voor het geschiedenisonderwijs maken we gebruik van de methode: ‘Brandaan’. Deze methode heeft dezelfde opzet als ‘Meander’.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Egypte
2. Het Romeinse rijk
3. Het christendom
4. Het leven in de stad
5. Nieuwere tijden (Willem van Oranje, Beeldenstorm etc)
• Biologie

Tijdens de lessen van de methode Leefwereld komen er diverse onderwerpen aan de orde. Bij deze lessen richten we ons zowel op de theorie als op de praktijk. Af en toe worden er hoofdstukken getoetst.


Verkeer

We gebruiken tijdens de verkeerslessen de Jeugd Verkeerskrant, aangevuld met oefenexamens en oude examens van afgelopen jaren. Een jaar intensieve verkeerslessen wordt afgesloten met twee examens. Deze zullen in april plaatsvinden. Er is een theoretisch en een praktisch verkeersexamen.
De kinderen krijgen de route mee om van te voren te kunnen oefenen.


Engelse taal

Onderwijs in de Engelse taal houdt in dat we de kinderen een zekere spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid in de Engelse taal bijbrengen. De communicatieve aanpak is het meest belangrijk in de lessen Engels. Maar ook woordenschat is belangrijk.
We gebruiken op school de methode 'Stepping Up'.
Een methode die al deze doelen behandelt en waarbij gewerkt wordt uit een tekstboek en een
werkboekje. De kinderen zullen soms woordenlijsten of ‘grammar’ mee naar huis krijgen om te leren voor een toets of om extra te oefenen.


Informatie verwerking

In deze methode leren kinderen bronnen te hanteren en informatie te halen uit teksten, tabellen etc. De lessen worden verdeeld over het gehele schooljaar aangeboden. Aangezien dit vak geïntegreerd is in de nieuwe taalmethode zal dit vak niet structureel op het rooster staan.


Expressie

Iedere week krijgen de kinderen muziek, tekenen, handvaardigheid of drama. Soms gebeurt dit in een circuitvorm met de groepen 7 en 8 samen. De kinderen werken dan in kleinere groepen aan een opdracht.
Daar kunnen allerlei verschillende gebieden, technieken en onderwerpen worden aangeboden. Voor handvaardigheid en tekenen werken we met de methode ‘Laat maar zien’. Hierbij staat het proces centraal.

Lichamelijke oefening

De kinderen hebben 1 keer in de week gym in een blokuur. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht. Zowel spel als toestel komt aan bod.


Catechese

Ook dit schooljaar maken we gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Elke dag wordt een facet van een bepaald thema bij de dagopening belicht. Bij vieringen als Kerst en Pasen wordt er ook veel aandacht aan levensbeschouwing gegeven.


Leefstijl

Een goede sfeer is ontzettend belangrijk op school. Kinderen moeten zich lekker voelen in de klas. Daaraan wordt veel aandacht geschonken. We gebruiken de methode ‘Leefstijl’, voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Onderwerpen als gevoelens, zelfvertrouwen, sfeer en hygiëne komen daarin aan bod.

Er zijn zes thema’s. Elk thema is gekoppeld aan de ‘RUPS’ in de klas. Bij ieder thema komt er een lichaamsdeel bij met een nieuwe afspraak.


Huiswerk

In groep 7 wordt er ook huiswerk gegeven.
? Het leren van toetsen
? Maken van werkstuk
? Spreekbeurt en presentatie
? Weektaak afmaken (alleen wanneer het kind gebaat is bij extra oefening of wanneer er onvoldoende is gewerkt)
? Individueel werk


Toetsen

De volgende toetsen worden o.a. thuis geleerd:
? Aardrijkskunde
? Topografie
? Geschiedenis
? Biologie
? Engels

We streven ernaar om maximaal 1 toets in de week af te nemen waar de kinderen thuis voor moeten leren. Mocht dit niet lukken dan zal er in de lessen extra tijd vrij geroosterd worden om te kunnen leren.


De Entreetoets

De Entreetoets is een verzameling toetsen op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen, (werk- woord-) spelling en studievaardigheden. Dit laatste onderdeel loopt uiteen van grafieken en tabellen tot kaartlezen en gebruik maken van naslagwerken.
Onderwerpen uit geschiedenis, biologie en aardrijkskunde worden niet getoetst.

De kinderen hoeven voor deze toets niets te leren. De paar weken ervoor wordt er af en toe een vergelijkbare toets gemaakt om te oefenen en te wennen aan de manier van toetsen.
Er zijn ook boekjes en websites om te oefenen voor de entreetoets, maar dat raden wij niet aan. Ook de entreetoets wordt voor dyslectische kinderen voorgelezen, vaak m.b.v. een MP3-speler.

Deze toets is bedoeld om te kijken waar er nog hiaten zitten in de verschillende leergebieden, individueel en/of klassikaal. In de praktijk wordt deze toets steeds meer gebruikt om vast in te schatten naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind mogelijkerwijs zou kunnen. De uitslag van de Entreetoets vormt echter maar een klein onderdeel van de uiteindelijke verwijzing.