nicolaas logolerengroeienbloeien

2016-2017

De leerkrachten van groep 8 
Groep 8A:       Petra Stempher    (ma-vrij)

Groep 8B:    Nienke Faas     (ma-di-woe) en Ellen Kruiper    (do-vrij)
 
Uw kind zit nu in groep 8, het laatste jaar op de Nicolaasschool. Een jaar waarin heel hard gewerkt wordt, waar het soms heel spannend is en waar de kinderen op een gezellige manier hun basisschooltijd afsluiten. Wij willen u graag informatie geven over wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren en welke visie de school daarop heeft.
 

Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om met de groep een goede band te hebben. We werken dan ook aan een open en gezellige sfeer in de groep, zodat ieder kind zich veilig voelt en dat er een vertrouwensband is met alle kinderen. Problemen, ruzies, verdriet etc. bespreken we met de betrokken kinderen of samen met de groep, om samen tot oplossingen te komen. In sommige gevallen wordt u als ouder ook benaderd. We werken op school met de methode Leefstijl, die dieper ingaat op de sociaal emotionele kant van kinderen. In groep 8 worden in deze methode ook de voorkomende veranderingen besproken (nieuwe school,
verandering van het lichaam, etc.) In het kader van hun sociaal emotionele ontwikkeling volgen de leerlingen in groep 8 een weerbaarheidstraining: ‘Rots en Water’'. In de training leren de kinderen keuzes te maken en om te gaan met bepaalde situaties.
 

Heldere regelgeving

De  kinderen  weten  aan  welke  gedrag-  en  leefregels  ze  zich  moeten  houden.  Als  de afspraken niet worden nageleefd, bespreken we dat met de getrokken kinderen of met de hele groep. We doen dit om een ordelijke en gestructureerde situatie te krijgen,  waarin de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. We hopen dat dit er ook voor zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen in de groep en dat we effectief onderwijs kunnen geven.
 

Mobiele telefoons

Voor de volledigheid verwijzen we u naar de schoolgids (paraaf 3.3.7) over het beleid van de mobiele telefoons op school. De telefoon wordt aan het begin van de dag ingeleverd bij de leerkracht en aan het einde van de schooldag weer meegenomen. Onder schooltijd zijn de telefoons uitgeschakeld.
 

Wijze van lesgeven

Voorafgaande aan elke activiteit is er een heldere instructie die stapsgewijs is opgebouwd.  Er wordt regelmatig gevraagd of alle kinderen het begrijpen en de kinderen  die dat nodig hebben krijgen individuele begeleiding. Dit kan zijn in een groepje aan de instructietafel of individueel.  Kinderen  die  hun  werk  af  hebben  kunnen  verder  met  verdiepings-  of verbredingsstof of met hun weektaak. We geven van tevoren aan hoeveel tijd de kinderen hebben om hun werk af te maken. Na afloop wordt het werk besproken en nagekeken. In eerste instantie kijken de kinderen hun werk zelf na. Dit doen we zodat de kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en ze krijgen onmiddellijke feedback op hun gemaakte werk. Het  leren van je eigen fouten is hierbij de basisgedachte. We hopen ook dat we de kinderen een kritische werkhouding  aanleren.  De  leerkracht  bekijkt  het  gemaakte  werk  van  de  kinderen natuurlijk ook. Toetsen worden door de leerkracht nagekeken. Bij de zaakvakken zijn de kinderen zelf  verantwoordelijk  voor het  werk  in hun  werkboekje  en de  daarop volgende toetsen!

Na een aantal lessen volgt er een toets, om te zien of het gemaakte werk begrepen is en waar de kinderen nog ondersteuning nodig hebben. De toetsen van de zaakvakken geven we een week van tevoren op.
 

Weektaak

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een weektaak op. Een weektaak bestaat uit een aantal onderdelen die de kinderen gedurende de week, zelfstandig en met hulp van anderen maken. Kinderen die het nog moeilijk vinden, krijgen aangepast werk, kinderen die vlot klaar zijn met hun werk proberen we andere uitdagende opdrachten aan te bieden.
Tijdens de weektaak heeft de leerkracht de handen vrij om extra ondersteuning te bieden.  

 

Huiswerk

De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee. -  Zipp (informatieverwerking)
-  Rekenen  
-  Het leren van  toetsen voor de zaakvakken
-  oefenen met Bloon
-  Maken van werkstukken
-  Spreekbeurt
-  Weektaak afmaken
-  Individueel werk
 

Rekenen

In  het  eerste  deel  van  de  methode  “De  wereld  in  getallen’  werken  de  kinderen  in  een lesboek en takenboek. In het tweede deel van het jaar werken we met werkboekjes waarin de onderdelen gebundeld zijn per blok. We proberen gedifferentieerd instructie te geven.
Dit  houdt  in  dat  er  een  korte  basisinstructie  is,  waarna  een  aantal  kinderen  zelfstandig verder  gaat.  De  kinderen  die  dan  nog  moeite  hebben  met  dat  soort  sommen,  krijgen instructie aan de instructietafel of individuele instructie.  
Na 4 weken oefenen volgt er een toets.
In  groep  8  komen  de  volgende  onderwerpen  aan  de  orde:  hoofdrekenen,  handig  en schattend  rekenen,  cijferen,  bewerkingen  van  decimale  breuken,  toepassingen  van procenten, verhoudingen, meten, meetkunde, bouwtekeningen en de rekenmachine. Naast de methode maken we in groep 8 gebruik van zelfstandige rekenboekjes zoals: Somplex en Rekentijger.
 

Taal

Onze taalmethode heet: Taal Actief.
Er zijn in de taalmethode 4 onderdelen: lezen, voorlezen en vertellen (luisteren en spreken), stellen en taalbeschouwing. Een aantal oefeningen wordt door de kinderen gemaakt in de weektaak. Verder werken we extra aan zinsontleden en woordbenoemen.
 

Spelling

Ook spelling is een onderdeel van de taalmethode Taal Actief. De kinderen leren moeilijke woorden te schrijven aan de hand van spellingscategorieën. Ook de werkwoordspelling komt ruimschoots aan bod. Ter ondersteuning gebruiken we extra werkboekjes en werkbladen om de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.
De kinderen die moeite met spelling hebben, kunnen digitaal thuis oefenen: www.bloon.nl.
 

Lezen

Eigenlijk  lezen  we  in  groep  8  de  hele  dag  door.  Niet  alleen  tijdens  het  schoolbreed lezen/RALFI  waarmee  we  elke  ochtend  starten,  maar  ook  tijdens  taal,  rekenen  en  de zaakvakken. Voor het RALFI lezen, maken we gebruik van de teksten van Nieuwsbegrip. Dit doen we drie keer per week. De bovenbouw beschikt over een goed gevulde bibliotheek en deze boeken gebruiken wij bij stillezen en projecten.  

 

Begrijpend lezen   

Tijdens deze lessen hanteren we de methodes Goed Gelezen en Nieuwsbegrip.
In Nieuwsbegrip komt wekelijks een actualiteit aan de orde waarover de leerlingen lezen en vragen beantwoorden.
Tijdens het begrijpend lezen, worden er vragen gemaakt bij een tekst. De methode die we gebruiken gaat uit van het studerend lezen in groep 8. De kinderen leren een tekst te doorzien en letten op leessignalen. Verder leren ze de hoofgedachte uit een tekst te halen, dit kunnen ze tevens toepassen bij bijv. de zaakvakken. Daarnaast is dit een voorbereiding op het leren studeren, iets wat op het voortgezet onderwijs van hen verwacht wordt.

 

Aardrijkskunde

We maken gebruik van de aardrijkskundemethode: Meander. De methode koppelt onderwerpen aan de dagelijkse leefwereld van kinderen. Omdat ze het
een plek kunnen geven, begrijpen kinderen de stof. Ze raken erbij betrokken, worden zich bewust  van  hun  eigen  rol  in  de  wereld  en  worden  nieuwsgierig  naar  natuur,  cultuur  en landschap.  De  ontdekkingsreis  door  de  wereld  vindt  plaats  aan  de  hand  van  tien praktijkgerichte en eigentijdse thema’s. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden herhaald en verdiept in groep 7. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en 8.
De thema’s die in groep 6 en 8 aan bod komen zijn: water, werk en energie, de aarde beweegt, streken en klimaten en allemaal mensen.
Elke  derde  les  is  een  aparte  topografie  les,  zodat  kinderen  zich  alleen  hierop  kunnen concentreren. Bovendien sluit de topografie bij het thema aan.  
De kinderen krijgen van elk thema een toets over de lesstof en topografie.

 

Geschiedenis

Voor de geschiedenislessen gebruiken we Brandaan.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
  • De Gouden Eeuw
  • De Franse Tijd
  • Ontstaan van de Democratie
  • De Twee Wereldoorlogen
  • De Koude Oorlog
De opbouw van de methode is gelijk aan de methode van aardrijkskunde.

 

Natuuronderwijs

De  lessen  in  de  methode  Leefwereld  gaan  over:  de  bodem,  het  heelal,  het  tropische regenwoud, dieren en planten, wonen en afval, het eigen lichaam en landschappen. Bij deze lessen  richten  we  ons  zowel  op  de  theorie  als  op  de  praktijk.  Af  en  toe  worden  er hoofdstukken getoetst.
 

Expressie

In iedere groep worden er tekenlessen gegeven door de leerkracht. Daarnaast hebben we meerdere keren per jaar een circuit, waarbij de kinderen kunnen kiezen uit verschillende onderdelen. Behalve de eigen leerkrachten worden er ook docenten van buitenaf uitgenodigd om onderdelen te verzorgen. Bij het circuit is de hulp van ouders heel erg welkom.

 

Catechese/Vormsel

We werken met de methode Trefwoord.  
In groep 8 kunnen ouders hun kind ook laten vormen. Het vormsel wordt vanuit de kerk georganiseerd. Tijdens deze periode, meestal januari – maart, gaan de leerlingen ook op bezoek bij verschillende maatschappelijke instellingen in Schalkhaar en omgeving.  
 

Lichamelijke opvoeding

De kinderen gymmen één keer per week een uur en een kwartier. De les wordt gegeven
door de vakleerkracht (juf Sietske) gymnastiek in het Haarhuus.

 

E.H.B.O.

Sinds een aantal jaren bieden we in groep 8 jeugd-ehbo aan. Dit jaar zal in januari gestart worden met deze cursus van 12 weken. De cursus wordt gegeven door een officiële docent en  wordt  afgesloten  met  een  officieel  examen.  Hiervoor  vragen  een  bijdrage  voor  de materialen. Hierover krijgt u nog bericht.  

 

Engelse taal

Onderwijs in de Engelse taal houdt in dat we de kinderen een zekere spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid in de Engelse taal bijbrengen. De communicatieve aanpak is het meest belangrijk tijdens de lessen Engels net als woordenschat. We gebruiken op school de methode ‘Stepping Up’.
 

Start en afsluiting van de basisschool

Groep 8 zou groep 8 niet zijn als we niet op kamp gaan en een musical opvoeren.
We gaan aan het begin van het schooljaar vier dagen op kamp naar Ameland en de laatste schoolweken staan volledig in het teken van de musical.
 
 

Voortgezet Onderwijs

 
Op dinsdag 11 oktober is er een algemene ouderavond op de Nicolaasschool over groep 8. De leerkrachten zullen u uitleg geven over wat u kunt verwachten dit schooljaar en hoe de verwijzing naar het voortgezet onderwijs tot stand komt. Ook is er uitleg over het voortgezet onderwijs. Die avond is er om 19.15 uur een inloop met koffie, 19.30 uur beginnen we met de informatie. U bent allen van harte uitgenodigd.


De verschillende locaties van het Etty Hillesum Lyceum organiseren ook informatieavonden op de volgende data:

Het Stormink                        dinsdag 8 november 2016         19.30 uur
De Boerhaave            donderdag 17 november 2016    19.30 uur
De Keurkamp/Slatink         dinsdag 29 november 2016        19.30 uur
(gezamenlijke informatieavond op het Slatink)

Deze avonden zijn alleen bestemd voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8.


Scholenmarkt (voor ouders en kinderen)
In Twello (in AOC Oost)                 Woensdag 16 november 2016        18.00-20.30 uur
In Deventer (in basisschool de Wizard)    Dinsdag 22 november 2016        18.00-20.30 uur

Open Huizen (voor ouders en kinderen)
Keurkamp/Slatink    Woensdag 18 januari 2017        17.00-20.00 uur (op 2 locaties)
Stormink        vrijdag 20 januari 2017        16.00 – 20.00 uur
Arkelstein        woensdag 25 januari 2017        18.00 – 20.00 uur
Boerhaave        vrijdag 27 januari 2017        16.00 – 20.00 uur
AOC Twello         Vrijdag 27 januari 2017        15.30 – 20.30 uur
AOC Twello         Zaterdag 28 januari 2017        10.00 – 12.30 uur
Het Vlier        vrijdag 10 februari 2017        18.00 – 20.30 uur

Kalender

September 2018
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Binnenkort

volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven