2018-2019


De leerkrachten van groep 8

Groep 8A: Hilbert Huisman (ma-vrij)
Groep 8B: Carmen Schrijver (ma-vrij)


Informatieboekje groep 8

Uw kind zit nu in groep 8, het laatste jaar op de Nicolaasschool. Een jaar waarin heel hard gewerkt wordt, waar het soms heel spannend is en waar de kinderen op een gezellige manier hun basisschooltijd afsluiten. Wij willen u graag informatie geven over wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren en welke visie de school daarop heeft.


Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om met de groep een goede band te hebben. We werken dan ook aan een open en gezellige sfeer in de groep, zodat ieder kind zich veilig voelt en dat er een vertrouwensband is met alle kinderen. Problemen, ruzies, verdriet etc. bespr eken we met de betrokken kinderen of samen met de groep, om samen tot oplossingen te komen. In sommige gevallen wordt u als ouder ook benaderd. We werken op school met de methode Leefstijl, die dieper ingaat op de sociaal emotionele kant van kinderen. In g roep 8 worden in deze methode ook de voorkomende veranderingen besproken (nieuwe school, verandering van het lichaam, etc.)
In het kader van hun sociaal emotionele ontwikkeling volgen de leerlingen in groep 8 een weerbaarheidstraining: ‘Rots en Water’'. In de training leren de kinderen keuzes te maken en om te gaan met bepaalde situaties.


Heldere regelgeving

De kinderen weten aan welke gedrag- en leefregels ze zich moeten houden. Als de afspraken niet worden nageleefd, bespreken we dat met de betrokken kinderen of met de hele groep. We doen dit om een ordelijke en gestructureerde situatie te krijgen, waarin de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. We hopen dat dit er ook voor zorgt dat alle kinderen zich veilig voelen in de groep en dat we effectief onderwijs kunnen geven.


Mobiele telefoons

Voor de volledigheid verwijzen we u naar de schoolgids over het beleid van de mobiele telefoons op school. De telefoon wordt aan het begin van de dag ingeleverd bij de leerkracht en aan het einde van de schooldag weer meegenomen. Onder schooltijd zijn de telefoons uitgeschakeld.


Wijze van lesgeven

Voorafgaande aan elke activiteit is er een heldere instructie die stapsgewijs is opgebouwd. Er wordt regelmatig gevraagd of alle kinderen het begrijpen en de kinderen die dat nodig hebben krijgen individuele begeleiding. Dit kan zijn in een groepje aan de instructietafel of individueel. Kinderen die hun werk af hebben kunnen verder met verdiepings- of verbredingsstof of met hun weektaak. We geven van tevoren aan hoeveel tijd de kinderen hebben om hun werk af te maken.
Na afloop wordt het werk besproken en nagekeken. In eerste instantie kijken de kinderen hun werk zelf na. Dit doen we zodat de kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en ze krijgen onmiddellijke feedback op hun gemaakte werk. Het leren van je eigen fouten is hierbij de basisgedachte. We hopen ook dat we de kinderen een kritische werkhouding aanleren. De leerkracht bekijkt het gemaakte werk van de kinderen, maar kijkt niet alles na. Op het voortgezet onderwijs zijn de leerlingen ook zelf verantwoordelijk voor het gemaakte werk. Toetsen worden door de leerkracht nagekeken. Bij de zaakvakken

zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor het werk in hun werkboekje en de daarop volgende toetsen!
Na een aantal lessen volgt er een toets, om te zien of het gemaakte werk begrepen is en waar de kinderen nog ondersteuning nodig hebben. De toetsen van de zaakvakken geven we een week van tevoren op.


Weektaak

Aan het begin van de week krijgen de kinderen een ‘weektaak’ op (voor de woensdag en de vrijdag). De kinderen noteren dit in hun agenda. Een weektaak bestaat uit een aantal onderdelen die de kinderen gedurende de week, zelfstandig en met hulp van anderen maken. Kinderen die het nog moeilijk vinden, krijgen aangepast werk, kinderen die vlot klaar zijn met hun werk proberen we andere uitdagende opdrachten aan te bieden. Tijdens de weektaak heeft de leerkracht de handen vrij om extra ondersteuning te bieden.


Huiswerk

De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee.
- Blits (informatieverwerking)
- Rekenen
- Het leren van toetsen (o.a. voor de zaakvakken en Engels)
- Oefenen met Bloon
- Maken van werkstuk en landenpresentatie
- Spreekbeurt
- Weektaak afmaken
- Herbarium
- Individueel werk

We geven met regelmaat huiswerk op om alvast te oefenen voor volgend jaar. Ook oefenen we zo het gebruik van een agenda.


Rekenen

In het eerste deel van de methode “De wereld in getallen’ werken de kinderen in een lesboek en takenboek. In het tweede deel van het jaar werken we met werkboekjes waarin de onderdelen gebundeld zijn per blok. We proberen gedifferentieerd instructie te geven. Dit houdt in dat er een korte basisinstructie is, waarna een aantal kinderen zelfstandig verder gaat. De kinderen die dan nog moeite hebben met dat soort sommen, krijgen instructie aan de instructietafel of individuele instructie.
Na 4 weken oefenen volgt er een toets.
In groep 8 komen de volgende onderwerpen aan de orde: hoofdrekenen, handig en schattend rekenen, cijferen, bewerkingen van decimale breuken, toepassingen van procenten, verhoudingen, meten, meetkunde, bouwtekeningen en de rekenmachine. Naast de methode maken we in groep 8 gebruik van zelfstandige rekenboekjes zoals: Somplex en Rekentijger.


Taal

Onze taalmethode heet: Taal Actief. Er zijn in de taalmethode diverse onderdelen: lezen, voorlezen en vertellen (luisteren en spreken), stellen en taalbeschouwing. Een aantal
oefeningen wordt door de kinderen gemaakt in de weektaak. Verder besteden we specifiek aandacht aan spreekwoorden, zinsontleden en woordbenoemen.


Spelling

Ook spelling is een onderdeel van de taalmethode Taal Actief. De kinderen leren moeilijke woorden te schrijven aan de hand van spellingscategorieën. Ook de werkwoordspelling komt ruimschoots aan bod. Ter ondersteuning gebruiken we extra werkboekjes en werkbladen om de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.
De kinderen die moeite met spelling hebben, kunnen digitaal thuis oefenen: www.bloon.nl.


Lezen

Eigenlijk lezen we in groep 8 de hele dag door. Niet alleen tijdens het schoolbreed lezen/RALFI, maar ook tijdens taal, rekenen en de zaakvakken. Voor het RALFI lezen, maken we gebruik van de teksten van Nieuwsbegrip. Dit doen we vier keer per week. De bovenbouw beschikt over een goed gevulde bibliotheek en deze boeken gebruiken wij bij stillezen en projecten.


Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)

Tijdens deze lessen hanteren we de methode van Nieuwsbegrip. In Nieuwsbegrip komt wekelijks een actualiteit aan de orde waarover de leerlingen lezen en vragen beantwoorden. Tijdens nieuwsbegrip oefenen de leerlingen de volgende leesstrategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/ verwijswoorden. Elke week staat één van deze strategieën centraal tijdens de les. Deze strategieën kunnen ze tevens toepassen bij bijv. de zaakvakken. Daarnaast is dit een voorbereiding op het leren studeren, iets wat op het voortgezet onderwijs van hen verwacht wordt.


Aardrijkskunde

We maken gebruik van de aardrijkskundemethode: Meander. De methode koppelt onderwerpen aan de dagelijkse leefwereld van kinderen. Omdat ze het een plek kunnen geven, begrijpen kinderen de stof. Ze raken erbij betrokken, worden zich bewust van hun eigen rol in de wereld en worden nieuwsgierig naar natuur, cultuur en landschap. De ontdekkingsreis door de wereld vindt plaats aan de hand van tien praktijkgerichte en eigentijdse thema’s.
De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden herhaald en verdiept in groep 7. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en 8. De thema’s die in groep 6 en 8 aan bod komen zijn: water, werk en energie, de aarde beweegt, streken en klimaten en allemaal mensen. Elke derde les is een aparte topografie les, zodat kinderen zich alleen hierop kunnen concentreren. Bovendien sluit de topografie bij het thema aan.
De kinderen krijgen van elk thema een toets over de lesstof en topografie.


Geschiedenis

Voor de geschiedenislessen gebruiken we Brandaan. De volgende onderwerpen worden behandeld:
• De Gouden Eeuw
• De Franse Tijd
• Ontstaan van de Democratie
• De Twee Wereldoorlogen
• De Koude Oorlog
De opbouw van de methode is gelijk aan de methode van aardrijkskunde.


Natuuoderwijs

De lessen in de methode Leefwereld gaan over: het wad, de bodem, het heelal, het tropische regenwoud, dieren en planten, wonen en afval, het eigen lichaam en landschappen. Bij deze lessen richten we ons zowel op de theorie als op de praktijk. Af en toe worden er hoofdstukken getoetst.


Expressie

In iedere groep worden er tekenlessen gegeven door de leerkracht. Daarnaast hebben we meerdere keren per jaar een circuit, waarbij de kinderen kunnen kiezen uit verschillende onderdelen. Behalve de eigen leerkrachten worden er ook docenten van buitenaf uitgenodigd om o.a. muzikale onderdelen te verzorgen. Bij het circuit is de hulp van ouders heel erg welkom. Dit jaar worden er weer muzieklessen verzorgd door onze muziekdocent Tijs. Gedurende het schooljaar zullen er ook muzikale activiteiten plaatsvinden onder leiding van de leerkracht.


Catechese/Vormsel

We werken met de methode Trefwoord.
In groep 8 kunnen ouders hun kind ook laten vormen. Het vormsel wordt vanuit de kerk georganiseerd. Tijdens deze periode, meestal in maart, gaan de leerlingen ook op bezoek bij verschillende maatschappelijke instellingen in Schalkhaar en omgeving.


Lichamelijke opvoeding

De kinderen gymmen één keer per week een uur en een kwartier. De les wordt gegeven door de vakleerkracht (juf Bo) gymnastiek in het Haarhuus.


E.H.B.O.

Sinds een aantal jaren bieden we in groep 8 jeugd-EHBO aan. Dit jaar zal in januari gestart worden met deze cursus van 9 lessen. De cursus wordt gegeven door een officiële docent en wordt afgesloten met een officieel examen. Hiervoor vragen een bijdrage voor het lesboek en werkboek. Hierover krijgt u nog bericht.


Engelse taal

Onderwijs in de Engelse taal houdt in dat we de kinderen een zekere spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid in de Engelse taal bijbrengen. De communicatieve aanpak is het meest belangrijk tijdens de lessen Engels net als woordenschat. We gebruiken op school de methode ‘Stepping Up’. Wekelijks krijgen de kinderen hiervoor leerwerk mee.


Start en afsluiting van de basisschool

Groep 8 zou groep 8 niet zijn als we niet op kamp gaan en een musical opvoeren.
We gaan aan het begin van het schooljaar vier dagen op kamp naar Ameland en de laatste schoolweken staan volledig in het teken van de musical.


Voortgezet Onderwijs

De verschillende scholen organiseren ook informatieavonden op de volgende data:

Het Stormink Woensdag 7 november 19.30 uur tot 21.00 uur (ouders VMBO basis, kader, MAVO, HAVO, atheneum, atheneum tweetalig

Het Veluws college Dinsdag 13 november 19.15 uur

De Boerhaave Donderdag 15 november 19.30 uur tot 21.00 uur (Ouders MAVO, onderbouw HAVO en leerroute vrije school)

De Boerhaave Donderdag 6 december 19.30 uur tot 21.00 uur (Alleen voor Gymnasium en Ecolyceum)

De Marke Dinsdag 20 novemver 19.00 uur tot 21.00 uur (Ouders VMBO basis, kader, MAVO- onderbouw HAVO)

De Marke (Corberic) Dinsdag 28 november 19.00 uur tot 21.00 uur (Mavo, onderbouw HAVO, onderbouw VWO

Deze avonden zijn alleen bestemd voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8.


Scholenmarkt (voor ouders en kinderen)
In Twello (in AOC Oost) Woensdag 14 november 2018 18.00-20.30 uur

Open Huizen (voor ouders en kinderen)
Het Stormink Vrijdag 18 januari 2019 16.00 -20.00 uur
De Marke Woensdag 23 januari 2019 17.00 - 20.00 uur
Het Corberic Woensdag 16 januari 2019 17.00 – 20.00 uur
De Boerhaave Vrijdag 25 januari 2019 16.00 - 20.00 uur
AOC Twello Vrijdag 25 januari 2019 15.30 - 20.30 uur
AOC Twello Zaterdag 26 januari 2019 10.00 - 12.30 uur
Arkelstein Woensdag 30 januari 2019 18.00 - 20.30 uur