Leerplichtwet.

Kinderen die 4 jaar zijn mogen naar de basisschool. Volledige leerplicht gaat in op de dag dat het kind 5 jaar wordt. Dat betekent dat een kind dan verplicht continu de school moet bezoeken. De ouders zijn daarvoor verantwoordelijk.
Buiten de officiële schoolvakanties kunnen de leerplichtige kinderen alleen in bijzondere gevallen verlof krijgen:

  • voor vakantieverlof dient de werkgever een verklaring te geven dat het beroep van ouders het onmogelijk maakt om binnen de reguliere periodes vakantieverlof te nemen. Dit tot maximaal 10 schooldagen.
  • verlof wegens gewichtige omstandigheden: verhuizing, huwelijk van familieleden, gezinsuitbreiding, ernstige ziekte of overlijden van naaste familie, jubilea.
Schoolverzuim door ziekte of andere dringende redenen moet zo snel mogelijk aan school worden doorgegeven.
Op de handhaving van de leerplichtwet ziet de leerplichtambtenaar van de gemeente toe. Hij informeert en adviseert ook en is te bereiken bij de gemeente, afdeling leerplichtzaken, sector WCO, tel. 693804 of 693704. M.a.w. de directeur kan en mag geen verlof geven, anders dan hierboven omschreven. (Zeker niet voor vakantie of als u de verkeersdrukte wilt vermijden). Informatie hierover in de hal mee te nemen.


Buitengewoon verlof of ziek melden
Als uw kind wegens ziekte, doktersvisite of om andere redenen de school moet verzuimen, wilt u dit dan tijdig doorgeven? (tel.: 621922).

Vakanties, vrije dagen en belangrijke data.

Op de maandkalender, staan de vakanties aangegeven voor 2019 - 2020. De vakanties zijn vastgesteld vanuit het Ministerie. Wij volgen hierin regio Noord. Belangrijke data van het schooljaar zijn in de maandkalender opgenomen.

Studiedag:   11 september 2019 
Studiedag:  18 oktober 2019 
Herfstvakantie:   21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019 
Kerst:    23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Studiedag:   31 januari 2020 
Piekdag:    3 februari 2020 
Voorjaarsvakantie:  17 februari 2020 t/m 21 februari 2020 
Goede Vrijdag:  10 april 2020 
Pasen:    12 en 13 april 2020 
Studiedag:  14 april 2020 
Meivakantie:   28 april 2020 t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart:  21 en 22 mei 2020
Pinksteren:   31 mei en 1 juni 2020
Studiedag:   18 juni 2020 
Piekdag:    19 juni 2020 
Zomervakantie:   5 juli 2020 t/m 14 augustus 2020


Piekdag: In de nieuwe CAO Primair Onderwijs wordt aangegeven dat er maatregelen genomen moeten worden om de werkdruk bij leerkrachten te verlagen. In overleg met de leerkrachten hebben wij gekozen voor ‘piekdagen’.
Op deze dagen zijn leerkrachten wel op school en zullen zij werkzaamheden voor hun groep verrichten.


Nog enkele opmerkingen:

Fietsen? Veilig in het verkeer

Wanneer het kan komen de kinderen lopend naar school. Wanneer fietsen een goede oplossing is (en niet de auto) dan moeten de kinderen aan de Pastoorsdijk bij het hek afstappen en lopend de fiets naar de fietsenberging brengen. De fietsen moeten daar netjes en voorzichtig in de rekken gezet worden. Het is niet toegestaan om met fietsen het grote achterplein te betreden.
We vragen de wachtende ouders na schooltijd op gepaste afstand op het plein te wachten op de kinderen. Op die manier ontstaat er ruimte en zicht en kunnen kinderen beter uit de voeten. Zo worden ze op een veilige manier overgedragen aan hun ouders of verzorgenden.

Brengen en halen
De kinderen van alle groepen mogen om 8.20 uur direct doorlopen naar binnen. Probeer het afscheid nemen van uw kind kort te houden. Dit geeft duidelijkheid voor uw zoon/dochter en voor de leerkracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig, zonder ouders naar binnen.

Parkeren bij de school is alleen toegestaan in de parkeervakken!! Voor de veiligheid van uw kind is aangepast rijgedrag noodzakelijk. De drukte vraagt om uitkijken en voorzichtigheid.


Schooltijden.

Op onze school wordt gewerkt met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:

groep start inloop pauze  Eten olv leerkr Naar buiten Eind (wo 12.15)
1/2 ace 8.20 wisselend 12.30-12.45 12.00-12.30 14.30
1/2 bd 8.20 wisselend 12.15-12.30 12.00-12.30 14.30
3 8.20 11.00-11.30 12.15-12.30 12.30-13.00 14.30
4 8.20 10.30-10.45 12.15-12.30 12.30-13.00 14.30
5 8.20 10.15-10.30 11.45-12.00 12.00-12.30 14.30
6 8.20 10.15-10.30 11.45-12.00 12.00-12.30 14.30
7 8.20 10.00-10.15 12.00-12.15 11.30-12.00 14.30
8 8.20 10.00-10.15 12.00-12.15 11.30-12.00 14.30
Om half 9 starten de lessen en om 14.30 uur stoppen de lessen. Kinderen zullen daarna naar buiten gaan. Kleuters van groep 1 t/m 3 worden door de juf naar het schoolplein gebracht en worden daar overgedragen aan ouders of vertegenwoordigers.
Groep 1 en 2 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij.