De gemeente heeft iedere ouder een brochure gestuurd met een aanmeldingsproce- dure voor de kinderen die in 2018 vier jaar worden. We vragen u ’t aanmeldingsfor- mulier in te leveren en dat in de omgeving te stimuleren. Het is de enige manier waarop we een beetje zicht krij- gen op de instroom in dat jaar.

Dat is voor onze prognoses en meerjarenplannen van groot belang!
Let wel: u dient nog wel een inschrijfformulier van de Nicolaasschool in te vullen
 
voordat uw kind definitief ge- plaatst kan worden op school!
Hartelijk dank voor uw me- dewerking!