Het komt regelmatig voor dat wij op school vragen krijgen over verlof voor ‘bijzondere’ omstandigheden. Het is niet altijd duidelijk welke ruimte de wet biedt om verlof toe te kennen. Gevolg hiervan is dat het per school kan verschillen of een kind al dan niet verlof wordt toegekend.
De afdeling Leerplicht/RMC van de gemeente Deventer probeert met deze handleiding uniformiteit in het afwijzen en toekennen van ‘luxe verzuim’ bij de scholen te bereiken waardoor er voor alle betrokken partijen meer duidelijkheid ontstaat.


1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen – art 11 onder e.
In de Leerplichtwet 1969 wordt ruimte geboden voor het niet-geregeld schoolbezoek wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Dan bestaat er recht op verlof.
Verlof:         Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven.
Procedure::     Melding twee dagen van tevoren bij de directeur van de school.

2. Op vakantie onder schooltijd                                                                                                                                                                                                               Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.  Bij de aanvraag moet door de ouder(s) een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt.

Procedure en voorwaarden:
in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij aangegeven waarom dat niet mogelijk was;
- de verlofperiode mag éénmaal per schooljaar worden verleend;
- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

3. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die niet onder  artikel 11 onder a t/m g van de Leerplichtwet 1969 vallen (Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek). Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

luxe verlof

Dan zijn er nog altijd situaties te bedenken waar ouders ook verlof voor kunnen aanvragen maar die in het kader van ‘luxe verzuim’ niet voor verlof in aanmerking komen. De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie om op vakantie te gaan
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
gescheiden ouders waardoor het kind mogelijk aan twee vakanties kan deelnemen

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).