Wet Normering Topinkomens

Scholen leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Zo laten zij zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij het onderwijs, de zorg en de ondersteuning hebben georganiseerd. Ook moeten zij zich houden aan de Wet normering topinkomens. De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Organisaties die onder de WNT vallen moeten jaarlijks deze gegevens openbaar maken. De accountant heeft een belangrijke controlerende taak. Hij of zij ziet erop toe dat het onderwijs de WNT-regels goed toepast. Download hier de verantwoording WNT uit het jaarverslag 2017.