Een goed contact.

De school wil de betekenis van ouders voor de ontwikkeling van kinderen op een juiste
waarde schatten. Wij beschouwen ouders als partners in het belang van de
ontwikkeling van kinderen. Daarvoor stellen wij ons op het standpunt, dat er een professionele houding moet zijn vanuit school naar de ouders toe.
Informatie uitwisselen tussen ouders en leerkrachten is van groot belang voor een goede
ontwikkeling van het kind. Daarom is het goed dat u, als ouder, weet wat er op school gebeurt.
Als een kind met zorgelijke verhalen komt, vragen we u die na te vragen bij de leerkracht.
Voor ons is het tevens belangrijk dat wij weten of er binnen het gezin ontwikkelingen zijn, die van invloed kunnen zijn op het kind. Het is goed wanneer wij kunnen reageren op prettige of verdrietige gebeurtenissen, die veel indruk gemaakt hebben.
Als ouders en leerkrachten duidelijk en consequent zijn ten aanzien van het kind, voelt het
kind zich veilig en komt het tot ontwikkeling.

Informatieverstrekking van school

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een schoolgids, waarin informatie staat die van belang is voor het komende schooljaar.
Iedere eerste woensdag van de maand verschijnt het Nicolaas Nieuws digitaal, waarin o.a. staat welke activiteiten in die maand zullen plaatsvinden.
Op deze website wordt alle schoolbrede informatie gepubliceerd.

Communicatie per e-mail

Het wordt steeds gebruikelijker dat informatie per mail gestuurd wordt. Daarom hebben
we de afspraak gemaakt alle informatie (brieven e.d.) per mail te versturen om te voorkomen dat deze brieven in een tas of kastje belanden waardoor u verstoken blijft van
deze informatie. In sommige gevallen wordt informatie nog op papier aan uw kind meegeven.
De leerkracht kan u ook informatie over zijn/haar klas per mail versturen. U kunt zelf
ook korte informatie versturen naar de leerkracht. Bijvoorbeeld dat uw kind volgende week
naar de orthodontist of dokter moet.

Als het over de ontwikkeling van kinderen gaat wordt u daarvoor op de gebruikelijke manier
benaderd: telefonisch of in een gesprek. Daarover willen we niet per mail communiceren.
Wanneer we daarover van u een mail krijgen, zullen we een standaard antwoord geven,
waarin we u uitnodigen voor een gesprek of om per telefoon te communiceren. Het mailadres van de leerkracht is: 1e letter voornaam leerkracht, punt,
hele achternaam @ nicolaasschool. net. (bijv: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ouderavonden en rapporten.

In de eerste periode van een nieuw schooljaar krijgen ouders gelegenheid om in een 10 minuten gesprek, na schooltijd, kennis te maken met de nieuwe leerkracht en iets over hun kind te vertellen. Buiten de geplande gesprekken is er altijd gelegenheid om met de leerkracht te spreken. Het is prettig als u daarvoor een afspraak maakt!
Tijdens een algemene ouderavond (met workshops) krijgt u informatie over algemene zaken zoals veranderingen of vernieuwingen van methodes, in de manier van lesgeven of over een onderwerp dat wij graag onder de aandacht van de ouders willen brengen. Daarnaast
organiseert de ouderraad een thema-avond.
Informatie over hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat, is erg belangrijk voor u. In
groep 1 en 2 ontvangt u aan het eind van het schooljaar een rapport. Vanaf groep 3 krijgt uw
kind twee keer per jaar een rapport mee. Drie keer per jaar zijn er de 10-minutengesprekken.
In november en mei worden alle ouders hiervoor uitgenodigd. In februari vindt een gesprek plaats op verzoek van de leerkracht of van u als ouder. Vooraf worden ouders van de groepen 3 t/m 8 in de gelegenheid gesteld het kijkuurtje te bezoeken. Ouders kunnen dan het werk inzien.

De ontwikkeling van de kinderen met extra zorg wordt meerdere keren per jaar met u door de leerkracht besproken.
In principe gaan alle kinderen naar een volgende groep. Een enkele keer komt het voor
dat een overgang naar een volgende groep niet verstandig is. Zo’n besluit komt zorgvuldig
tot stand na overleg met leerkrachten en de intern begeleider. Een protocol wordt hiervoor
doorlopen. De ouders worden tijdig op de hoogte gebracht. In goed overleg met hen zal de
juiste beslissing genomen worden. De school heeft hierin de eindverantwoording.
Ten aanzien van communicatie met gescheiden ouders is een protocol opgesteld. Dit is te verkrijgen bij de directie.

Ouderparticipatie.

De school kan niet zonder de hulp van ouders. Daarom zijn we zo blij dat zich ieder jaar weer veel ouders aanmelden om te helpen bij allerlei activiteiten. In de eerste week van het schooljaar ontvangt u een opgavenformulier ouderparticipatie. Middels dit formulier kunt u aangeven op welke manier u de school zou kunnen en willen ondersteunen.
Er zijn verschillende werkgroepen: o.a. de klussengroep, de werkgroep schoolgezinsvieringen, de natuurouders en de werkgroep verkeer.

Verder helpen ouders bij:
  • helpen en bijhouden van de website.
  • het verzorgen van de verkeersveiligheid
  • het verzorgen van natuurexcursies
  • sportdagen
  • de lessen creativiteit en expressie, het kunstcircuit
  • ondersteuning bij activiteiten op initiatief van de leerkracht.
  • iedere groep heeft klassenouders die samen met de leerkracht praktische zaken regelen.