De Nicolaasschool is een katholieke school, die toegankelijk is voor iedereen, die zich
thuis zal voelen op onze school en alle onderwijsactiviteiten onderschrijft, zoals ze aangeboden worden.

Identiteit.

De Nicolaasschool is een katholieke school die voor iedereen toegankelijk is. Wij geven daar invulling aan in ons onderwijs. Sleutelwoorden hierbij zijn ontmoeting, waarden en normen, ontvankelijkheid, verwondering en inspiratie.

Geloof is een beleving, religie kun je niet opleggen. De kennisoverdracht met betrekking tot levensbeschouwing geven wij als basis mee. Dit heeft met algemene ontwikkeling te maken.

Door de hele school wordt de methode ‘Trefwoord’ gebruikt; een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Deze methode maakt gebruik van brede levensbeschouwelijke thema’s met soms Bijbelverhalen en spiegelverhalen. Op deze manier maken alle kinderen kennis met de verhalen van Jezus Christus. Daarnaast is er in de bovenbouw ook aandacht voor andere religies.
Wij besteden aandacht aan de christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. Deze feesten vieren we met alle kinderen waarbij het niet belangrijk is of ze een katholieke achtergrond hebben.
In groep 4 ontvangt een aantal kinderen de Eerste Heilige Communie en in groep 8 het Heilig Vormsel.

De katholieke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben voor álle leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren die. De Nicolaasschool staat open voor kinderen met een ander of geen geloof. Wel dienen de ouders de katholieke uitgangspunten te respecteren en verwachten wij dat de kinderen aan alle programma’s deelnemen. De feestdagen van de andere godsdiensten worden gerespecteerd en kunnen bij onze gebruikelijke lessen onder de aandacht worden gebracht.

Vanuit een katholieke mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van het leven te ervaren en van daaruit te handelen. Wij willen de kinderen op weg helpen naar een eigen levensopvatting, waarbij christelijke waarden als het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme een belangrijke rol vervullen.

Als team vormen we samen met onze kinderen en hun ouders een schoolomgeving waarin ontmoeting centraal staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van onderwerpen.Profilering
De Nicolaasschool is een school met onderwijs van hoge kwaliteit, gericht op talentontwikkeling en ondernemend gedrag in een stabiele en veilige omgeving.

Onderwijskwaliteit
Het opdoen van de benodigde cognitieve leerstof staat bij ons hoog in het vaandel en het vergaren van zelfkennis vormt daarbij een wezenlijk bestanddeel. Wij vinden dat kinderen de kans moeten krijgen actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn. Binnen duidelijke kaders die een gevoel van veiligheid geven, dient het kind de vrijheid te ervaren om zelfstandig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan. In onze school heerst een stabiel en rustig klimaat, waarin kinderen positief worden uitgedaagd om een prestatie te leveren.
Ons team voelt zich betrokken bij de wereld, is onderwijsvernieuwend en neemt daar actief en zelfbewust aan deel. We laten kinderen medeverantwoordelijk zijn voor wat er om hen heen gebeurt. De school werkt samen met buitenschoolse instellingen in een brede school en in een kindcentrum om op die wijze optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Talentontwikkeling
Talenten van mensen zijn een gift en tegelijkertijd houden ze een opdracht in.
Iedereen levert op zijn eigen wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van zichzelf en daardoor aan het verbeteren van de wereld om zich heen.
Onze school richt zich naast de aandacht voor de kerndoelen op de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van de leerlingen. We streven naar het werken met uitdagende en betekenisvolle contexten. We willen dat de leerlingen hun talenten en hun kennis ontwikkelen en inzetten voor zichzelf en anderen en dit toepassen op verschillende terreinen.

Ondernemend zijn
Onze school streeft naar het bevorderen van ondernemend gedrag van onze kinderen.
Onder ondernemerschap verstaan we: het vermogen om ideeën vorm te geven. Wij willen dat kinderen initiatief tonen en zelfstandig besluiten leren nemen.
Het omvat creativiteit, het vermogen om te plannen en projecten te beheren en om doelstellingen te verwezenlijken.