2018-2019

 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment.
Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen de eerste periode zelfstandig een activiteit van het planbord. Tijdens deze activiteit is er ruimte voor ontmoeting met de andere kinderen uit de klas en contact met de juf.
Na de herfstvakantie zal het activiteitenaanbod tijdens de inloop meer gericht zijn op lezen en rekenen.


Trefwoord:

We gebruiken de methode Trefwoord. We vertellen verhalen uit de bijbel, zingen liedjes en hebben gesprekken n.a.v. de verhalen.

Lezen/taal:

Een belangrijk deel van de dag wordt besteed aan de combinatie taal en lezen uit de methode “Veilig Leren Lezen ( Kim-versie)”. Op speelse wijze worden letters en woorden aangeboden. We spreken de klanken fonetisch uit, bv. b = bu, p = pu enz.

Er vinden steeds verschillende taal- en leesactiviteiten plaats. Veilig Leren Lezen bestaat uit 13 kernen. Na elke kern krijgen de leerlingen een toetsje. Dit kan bestaan uit letters, woordjes lezen, woordjes schrijven en later in het jaar ook begrijpend lezen. Het werkboekje waar we in werken krijgen ze mee. Dit hoeft niet meer terug naar school.
Kinderen hebben verschillende leermaterialen waarmee en waarin we werken o.a. een werkboek, een leesboek, een letterdoos, een klik-klakboekje.

Differentiatie:

Niet alle kinderen leren even snel. De één kan al een beetje lezen, de ander kent nog niet alle letters. Deze verschillen zullen aan het begin van groep 3 groot zijn. Aan het eind van dit schooljaar gaan we ervan uit dat iedereen kan lezen en makkelijke woorden kan schrijven.
Mocht de ontwikkeling hierin niet gaan zoals we zouden willen, dan wordt dit zo snel mogelijk gesignaleerd en gecommuniceerd met u.
Thuis oefenen met de letters, maar ook het auditief synthetiseren
( u zegt : ’’g-l-a-s” en vraagt welk woord u gezegd heeft) en auditieve analyse (’’hak het woord ’glas’ in stukjes’’) is erg goed om te doen.

Om het tempo van het lezen te bevorderen proberen we heel veel leeskilometers te maken op school. Ook is het van groot belang om thuis te lezen met uw kind.
Door veel in boekjes te kijken, samen te lezen en over boeken te praten kunt u het leesplezier vergroten. Ook voor de woordenschatontwikkeling is (voor)lezen erg belangrijk!
U als ouder kunt met uw kind naar de bibliotheek gaan om daar boekjes te lenen. (abonnement is gratis)

De kinderen krijgen omstreeks februari een boek van school mee naar huis. Samen met de ouders kunnen deze boeken worden gelezen. Drie keer per week mag het boek op school geruild worden. (t.z.t. volgt hier informatie over.)

Spelling:

In groep 3 leren de kinderen woorden goed schrijven. Dit is een vast onderdeel van het programma.
Al vrij snel starten we met het dagelijks dictee.
Dit houdt in dat we de letters die aangeboden zijn, verwerken in een dictee. Dit dictee bestaat uit zes woorden.
De afname verloopt volgens een vaste aanpak;
* luister (leerkracht leest het woord voor)
* zeg na (kinderen zeggen het woord na)
* denk na (welke categorie en moeilijkheid hoort hierbij)
* hakken (kinderen hakken het woord)
* schrijf op
* kijk na
Daarna worden de woorden samen nabesproken en nagekeken.

Rekenen:

Voor rekenen gebruiken we de rekenmethode de “Wereld in Getallen”.
Alle kinderen starten met een gelijke instructie uit hetzelfde rekenboek. Daarna wordt er gedifferentieerd in drie niveaus. Deze worden aangeduid met sterren. Na drie à vier weken basisstof volgt er een toets. De week na de toets is speciaal bedoeld voor herhaling en verrijking.

In het begin van het jaar zijn we veel bezig met hoeveelheden, schatten en tellen.
Aan het eind van groep 3 tellen de kinderen tot 100 en maken ze sommen tot 20. De sommen onder de 10 zijn geautomatiseerd. Er wordt ook aandacht besteed aan meten, wegen, splitsen en klokkijken (hele en halve uren).

Schrijven:

Voor schrijven gebruiken we de methode “Pennenstreken”. Deze methode sluit goed aan op onze aanvankelijk leesmethode. De letters die de kinderen leren lezen, worden ook direct in hetschrijfschrift geoefend.

We beginnen het schrijfonderwijs met het leren schrijven van de cijfers en de schrijfletters. (we schrijven geen hoofdletters)
Aanvankelijk schrijven de kinderen de letters los, maar er wordt naar het verbonden schrift toegewerkt. We schrijven met driekantige potloden, dit voor een goede potloodgreep.

Wereldoriëntatie:

De groepen 5 t/m 8 werken uit de methoden Meander en Brandaan. Voor de groepen 3 en 4 is er een doe boek Meander, Brandaan en Nout. Het doe boek is een boek ter voorbereiding op de twee methodes voor geschiedenis en aardrijkskunde.
Groep 3 werkt in thema's. Dit zijn onder andere: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Met de methode “Leefstijl” besteden we aandacht aan de sociaal emotionele kant van de kinderen. We vinden het erg belangrijk dat kinderen een goede band hebben in de groep en met de leerkracht. We willen een omgeving voor de kinderen waar ze zich veilig voelen.
De verwerking van deze methode gebeurt op een speelse en creatieve manier. Om een veilige omgeving te waarborgen, zijn regels en afspraken nodig. We proberen door regels, structuur, orde, netheid en eigen verantwoordelijkheid een goede sfeer te creëren. Dit lukt alleen als we dat samen doen. We stimuleren de kinderen om elkaar te helpen, d.m.v. coöperatief leren.

Leerlingbespreking:

Kinderen met zorg (gedragsmatig of leerproblemen) zullen in de leerling- bespreking worden besproken. Dit is een overleg waarbij de leerkrachten en de interne begeleidster aanwezig zijn. Samen zullen zij tot een advies komen en een handelingsplan maken om het probleem aan te pakken. Als een leerling in de leerling-bespreking komt, worden de ouders hierover geïnformeerd en zal het plan besproken worden.

Computer:

De computer en het digitale schoolbord zijn hulpmiddelen die ingezet worden bij het lees- en rekenonderwijs, maar die ook worden gebruikt voor hulp bij individuele kinderen. (kinderen met extra hulp, of kinderen die zich al verder ontwikkelen).

Gym:

De gymles wordt op dinsdag gegeven door de vakleerkracht juf Bo. Gymkleding en stevige gymschoenen zijn verplicht!!
Indien uw kind niet mee kan gymmen willen wij dat graag weten d.m.v. een briefje of een e-mail.

Verjaardag kinderen:

In groep 3 wordt de verjaardag van de kinderen in de eigen groep gevierd. De kinderen mogen trakteren in hun eigen groep en gaan niet de klassen rond.

Eten en drinken:

Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen gelegenheid om te drinken en te eten. Wij vragen u er zorg voor te dragen dat dit gezond en voedzaam is en niet te veel. De lekkere koekjes en andere zoete etenswaren, mogen bewaard worden voor thuis.
Samen met de leerkracht gaan de kinderen tussen de middag lunchen.
Na het eten en drinken gaan de kinderen naar buiten onder begeleiding van TSO.

Bibliotheek:

Eens in de 6 á 7 weken brengen we met de groep een bezoek aan de bibliotheek. De kinderen lenen een boek, dat op school gelezen wordt.

Klassendienst:

De kinderen zijn bij toerbeurt “postbode”; ze verzamelen het werk van hun groepje en leveren het in of delen het uit. Aan het eind van de dag helpen 2 kinderen met het opruimen, vegen, etc., Dit is de klassendienst.
Zo’n taak duurt een week lang en neemt 10 min. na schooltijd in beslag.

Groep 3 heeft 1 of 2 klassenouders. Zij assisteren de leerkracht bij het organiseren van activiteiten, bijv. kerstviering, autovervoer regelen, etc. Zij zullen wellicht een aantal keren beroep op u doen.
Mocht er iets te bespreken zijn, dan horen wij het graag! Na schooltijd is er vaak wel even tijd voor een gesprek.Juf Miranda groepsleerkracht van groep 3a Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag
Juf Gerdineke groepsleerkracht van groep 3b Werkzaam op maandag t/m donderdag
Juf Renée groepsleerkracht van groep 3a op maandag; groep 3b op vrijdag