2018-2019

De leerstof die wordt aangeboden in groep vier zal worden afgestemd op de ontwikkeling van uw kind. Dit betekent dat eerst heel goed is besproken met de leerkrachten van groep drie welke aanpak en leerstofaanbod het beste past bij de kinderen. Hier zullen de leerkrachten van groep vier hun aanbod op afstemmen.
Zo proberen we zo veel mogelijk met individuele verschillen rekening te houden.

Hieronder volgt een kort overzicht van de verschillende vakgebieden, waar het kind in groep vier mee te maken krijgt.


Rekenen:

We werken met de vernieuwde rekenmethode de Wereld in Getallen.
De nieuwe versie is zodanig samengesteld dat er leerstof aanwezig is voor alle kinderen. Alle kinderen starten met een gelijke instructie uit hetzelfde rekenboek. Daarna wordt er gedifferentieerd in drie niveaus. Deze worden aangeduid met sterren.

De methode bestaat uit een A, een B boek en een werkboek. Het boek wordt aan twee kanten gebruikt. Aan de ene kant staan de lessen met instructie, aan de andere kant staan taken waar de leerlingen zelfstandig mee aan het werk gaan in de vorm van een dagtaak.
Er worden acht blokken van vier of vijf weken aangeboden. Elk blok heeft dezelfde opbouw. Er wordt iedere week vier dagen instructie gegeven. Op vrijdag krijgen de leerlingen tijd om hun taak af te ronden.
Na drie à vier weken basisstof volgt er een toets. De week na de toets is speciaal bedoeld voor herhaling en verrijking.

De belangrijkste onderdelen die aan de orde komen zijn: automatisering, rekenen t/m 100 en de tafels, klokkijken, meten, wegen en inhoud.
Vaak zijn het gewone oefenrijtjes, maar vooral de projectaken zijn interactief. Bovendien moet de geleerde stof nu toegepast worden in verschillende realistische situaties.

De zeer goede rekenaars kunnen ook werken met het pluswerkboekje dat bij de methode hoort of ‘Somplex’, met allerlei uiteenlopende moeilijkere opdrachten.


Taal:

Dit jaar starten we met de methode ‘STAAL’. STAAL maakt een brug naar de belevingswereld van de kinderen door gebruik te maken van bronnen uit de dagelijkse realiteit. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Bij veel kinderen spreekt dit enorm aan. Ieder blok sluit af met een project, waarbij de kinderen gaan toepassen wat ze de voorgaande weken hebben geleerd. Hierbij krijgen ze feedback van elkaar èn de leerkracht.

Binnen de leerlijn taal komen vier domeinen aan bod:

 • woordenschat
 • taal verkennen
 • spreken en luisteren
 • schrijven

Spelling:

De leerlijn spelling van STAAL werkt met de spellingaanpak van José Schraven. Deze aanpak heeft ruimschoots laten zien dat het werkt! Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan de nabespreking. Kinderen kijken zelf zoveel mogelijk na, hierbij is het niet erg dat de kinderen fouten maken, want hier leren ze juist van.
De leerlijn spelling wordt aangevuld met grammatica en werkwoordspelling.


Technisch Lezen:

Er wordt elke dag op 3 momenten gelezen om de snelheid en de vaardigheid te doen toenemen. De kinderen worden op niveau ingedeeld.
Er zijn drie leesgroepen, afgaande op de leesresultaten van vorig jaar, gebaseerd op AVI- toets en cito DMT. Tijdens het schooljaar vinden er verschillende toets momenten plaats om de leesontwikkeling van de kinderen goed in kaart te blijven brengen.
Bij de eerste groep ligt het accent op het aanbieden van de verschillende leesmoeilijkheden en de inoefening daarvan. Door middel van voor- koor- duo lezen wordt dit intensief geoefend.
Bij de tweede leesgroep wordt er veel gewerkt met duo-lezen. Hierbij verhogen we het leesniveau van de kinderen.
De derde leesgroep leest veelal zelfstandig en krijgt verschillende leesmogelijkheden aangeboden, (informatieboeken, kranten, stripboeken, tijdschriften)
Het derde leesmoment van iedere dag is voor ieder kind hetzelfde; lekker lezen in je eigen boek.


Extra (thuis) lezen:

De kinderen krijgen een boek mee naar huis. De bedoeling hiervan is dat de kinderen iedere dag hierin lezen. Het kan handig zijn om hiervoor een vast tijdstip af te spreken met uw kind. Als de kinderen het boek weer mee naar school nemen, krijgen ze een sticker op hun leeskaart en zoeken ze een nieuw boek uit.
Voorlezen blijft erg belangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschat van de kinderen en helpt plezier te beleven in het lezen.


Begrijpend lezen:

De methode ‘Nieuwsbegrip’ bevat interactieve leeslessen aan de hand van een actualiteit. Naast de standaard les maken we gebruik van een tweede tekstsoort. Bijvoorbeeld een recept, gedicht of interview.
Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen actief en strategisch te leren lezen.
Met Nieuwsbegrip oefenen leerlingen de volgende leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen


Schrijven:

De methode die wij voor schrijven hanteren is “Pennenstreken”. Deze methode heeft als doelstelling voor groep vier:

 • Het aanleren van goede schrijfhouding en pengreep;
 • het aanleren van de hoofdletters, cijfers en lees- en rekentekens;
 • Creëren van een kleiner schrift;
 • Ontwikkelen van een goed schrijftempo.
 • Tot aan de kerstvakantie schrijven we zowel in het schrijfschrift als het gewone werk met potlood. In januari gaan we dit uitbouwen naar schrijven met pen.


Wereldoriëntatie:

De groepen 5 t/m 8 werken uit de methoden Meander en Brandaan. Groep 4 sluit hier bij aan.
We werken met de thema’s uit het doeboek. Dit is een boek ter voorbereiding op deze twee methodes voor geschiedenis en aardrijkskunde. We behandelen hierbij 5 thema´s. Daarnaast zullen we aansluiten op de periodieke thema´s zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.
In de herfst is er een sporenpad, waarbij we met de kinderen de natuur ingaan.


Expressievakken:

We werken met de methode ‘Laat maar zien’. Dit is een online licentie die steeds weer vernieuwende lessen heeft. De lessen zijn procesgericht. Het gaat hierbij niet om het eindresultaat, maar om de weg die door de leerlingen wordt bewandeld. Er wordt gewerkt met een uitprobeerfase waarin kinderen vrij zijn om te experimenteren met materiaal, techniek, compositie, vorm of kleur.
Naast deze methode maken we ook nog werkjes die verbonden zijn aan een thema. Je kunt hierbij denken aan Sinterklaas, kerst, vader- of moederdag.


Sociaal- emotionele ontwikkeling:

We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer in de groep is; dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze een leuk en open contact hebben met elkaar. Op school gebruiken we hierbij de methode ‘Leefstijl’. D.m.v. gesprekken, verhalen en spelletjes komen
verschillende thema’s aan de orde. Bij de methode hoort ook een werkboek, waar de kinderen op een leuke, creatieve manier de stof verwerken.


Catechese:

We gebruiken de methode Trefwoord. Iedere dag vertellen we een verhaal (uit de bijbel) of gebedje of een gesprekje n.a.v. de plaat op de kalender.
In groep vier is er ook extra aandacht voor de Eerste Communie. Deze wordt voorbereid door een werkgroep en zal buiten schooltijd plaatsvinden. Meer informatie volgt nog.


Dagtaak, zelfredzaamheid:

Om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren en te bevorderen, gaan we werken met een dagtaak. Van veel vakken worden de te maken oefeningen ingevuld op het dagtaak formulier. Sommige onderdelen kunnen de kinderen echt zelfstandig maken, maar bij de meeste wordt eerst uitleg gegeven. Als ze een bepaald onderdeel afhebben, kunnen ze dat vakje kleuren. Zo hebben ze een goed overzicht over wat al af is en wat niet. In het begin moeten veel kinderen wennen aan het inplannen en bijhouden. We beginnen dan ook klein en het wordt later in het jaar uitgebreid.
Elke dag wordt er op twee momenten gewerkt aan de dagtaak.


Zorg:

Niet elk kind leert op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. We proberen zo goed mogelijk bij die verschillen aan te sluiten. Bij problemen in de leer- en/of persoonlijkheidsontwikkeling van een kind is er individuele leerlingbegeleiding.
Op onze school zijn remedial teachers werkzaam en twee interne begeleiders (één voor de onderbouw en één voor de midden/bovenbouw). Samen met de leerkracht dragen zij zorg voor de kinderen die extra hulp nodig hebben.
Ouders worden altijd van tevoren geïnformeerd wanneer deze personen aan het werk gaan met hun kind.
Daarnaast zijn er drie dagdelen in de week twee onderwijsassistenten werkzaam in de groepen 4. Zij ondersteunen de leerkracht bij dagelijkse zaken en begeleiden kinderen in groepjes of individueel.


Sinterklaas:

We gaan er vanuit dat de kinderen nog geloven. Is dit niet meer het geval, dan willen we graag dat ze het spel nog meespelen. Graag zijn wij hiervan op de hoogte.


Gym:

Iedere week heeft de klas één uur gym. Deze les wordt gegeven door een gymleerkracht. Zowel spelvormen als toestellen komen aan bod.
Gymkleding is verplicht!!
Indien uw kind niet mee kan gymmen willen wij dat graag weten d.m.v. een briefje of een mailtje.


Klassendienst:

Aan het eind van de dag helpen 2 kinderen met het opruimen, vegen etc. Zo’n taak duurt een week lang en neemt 10 min. na schooltijd in beslag.


Klassenouders

Groep 4 heeft 2 klassenouders. Zij assisteren de leerkracht bij het organiseren van activiteiten, bijv. verjaardag juf, regelen autovervoer, etc. Zij zullen wellicht een aantal keren een beroep op u doen.
Mocht er iets te bespreken zijn, dan bent u altijd van harte welkom! Na schooltijd is er ruimte voor een gesprek.Meester Melvin groepsleerkracht van groep 4a Werkzaam de gehele week

Juf Sean groepsleerkracht van groep 4b Werkzaam op maandag en dinsdag
Juf Ivet groepsleerkracht van groep 4b Werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag