nicolaas logolerengroeienbloeien

Overblijven/continurooster.

Op de Nicolaasschool werken we met een continurooster. Dat betekent: aaneensluitende schooltijden en met de leerkracht lunchen in de klas. De lunchpauze is tevens onderwijstijd. Dit betekent o.a. de volgende activiteiten op dat
moment plaatsvinden: educatieve t.v. programma’s, communicatieve vaardigheden,
Trefwoord, voorlezen.
We vragen u de kinderen geen snoep of koek mee te geven voor bij de lunch! Dit zal
worden ingenomen. Normaal gesproken eet uw kind ook geen snoep na de lunch.

Gymles.

Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen is het belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Bewegingsonderwijs zorgt er ook voor dat kinderen leren de ruimte, afstanden, snelheden en krachten beter in te schatten.
Voor de bewegingslessen in de groepen 1/2 doen de kinderen hun bovenkleding uit en gymmen in hun ondergoed. Wel is het vanwege de voethygiëne noodzakelijk dat er schoeisel gedragen wordt. Simpele balletschoentjes of gymschoentjes zijn voldoende. Let op: graag harde zool en sluiting met klittenband of elastiek. De kinderen van groep
1/2 krijgen één keer per week gymles in de speelzaal. Daarnaast worden spellessen georganiseerd.
De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen sportkleding tijdens de gymles. Daarvoor is een shirtje en een broekje voldoende. Ook hierbij zijn gymschoenen verplicht.
De kleding dient door de ouders aangeschaft te worden.

Vanaf groep 3 gaan kinderen naar ‘t Haarhuus. Per week krijgen ze een blokuur gym van 60 minuten van de gymleerkracht. Daarnaast wordt er enkele keren per week kort aandacht besteed aan spelen en bewegen.

Activiteiten binnen en buiten school.

Wij vieren graag. Dit doen we op allerlei manieren. We vieren de katholieke feesten, maar ook de verjaardag van de juffen en meesters. Naast deze activiteiten is er nog een groot aantal andere activiteiten te noemen; zo hebben we een jeugdkoortje, gaan we naar de bibliotheek, zijn er diverse sportactiviteiten, culturele uitjes en natuur-uitstapjes.

Klassenbeurt.

Bij toerbeurt wordt van de kinderen (groep 3 t/m 8) verwacht mee te werken aan het schoon en netjes houden van het lokaal. Tot 15 minuten na schooltijd kunnen ze dan tafels en stoelen netjes recht zetten, vloer vegen, plantjes verzorgen, enz.

Schoolmelk.

De school geeft ouders de gelegenheid om via school hun kinderen een kwartliter volle, halfvolle melk te laten drinken. Margriet Timmerman (administratie) coördineert de schoolmelk. ww.campinaopschool.nl

Traktaties

Bij verjaardagen mogen de kinderen hun klasgenootjes en hun groepsleerkracht trakteren. De voorkeur van school gaat uit naar een “gezonde” traktatie.
Kinderen van groep 1/2 mogen de leerkrachten van de kleutergroepen hun traktatie aanbieden en een klein presentje bij de directrice halen.

Andere informatie.

Financiële zaken.

Het primair onderwijs is gratis. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd, die door alle ouders betaald wordt. De bijdragen zijn voor de ouderraad, die daarmee allerlei activiteiten financieert. Zie voor verdere informatie bij het kopje OR 2.2.3

Inspectie van het onderwijs.

Voor vragen of informatie over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder:
Inspectie van het onderwijs
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).
De inspectie controleert periodiek of onderwijs van de school voldoet aan de wet. Daarbij let de inspectie op de kwaliteit. Van de opbrengsten van hun bevindingen wordt een verslag gemaakt en op internet geplaatst. Zo kunt u ook een beoordeling van de Nicolaasschool vinden. In de laatste brief van de inspectie heeft zij de Nicolaasschool in het basisarrangement toezicht geplaatst. Dat betekent dat alle bekende factoren voldoende bijdragen tot de kwaliteit van de school.

Verzekeringen.

Verzekering aansprakelijkheid en schade. (W.A.)
Er gebeuren wel eens ongelukken, die tot schade leiden. Dat is heel vervelend, want dat gaat dan geld kosten.
De school is verzekerd tegen de schade, waarvoor ze in redelijkheid aansprakelijk gesteld kan worden, door bijv. ouders.
De verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat gedrag van kinderen onder de verantwoordelijkheid van de ouders valt.
De school gaat ervan uit dat alle ouders tegen schade verzekerd zijn (WA), als de schade het gevolg is van gedrag van kinderen. Wanneer een kind schade toebrengt aan school of derden, wordt u gevraagd de aansprakelijkheid te accepteren en de schade bij uw verzekeringsmaatschappij te verhalen.
Voor alle uitstapjes en schoolreisjes heeft de school een doorlopende reis- en ongevallenverzekering afgesloten. Daaronder kan schade vallen die niet door andere vormen van verzekering vergoed worden. Schade aan vervoermiddelen (bv fietsen!) is daarvan uitgesloten. Ook letsel als gevolg van ongevallen is verzekerd. We verwachten als ouders meerijden met hun auto, dat er een inzittendenverzekering is afgesloten en dat de veiligheidseisen toegepast worden.

Klachtenregeling.

Ook wij maken fouten, of zaken komen anders over dan ze bedoeld zijn. Wij vragen u ons er op te wijzen, wanneer u denkt dat het beter (anders) zou kunnen. Wij hebben op school een klachtenprocedure. We hopen dat u, wanneer u klachten of zorgen heeft, deze meteen komt vertellen bij degene, bij wie het speelt en die het als eerste moet weten. Spaar ze niet op.
Zorgen en voorvallen betreffende de groep van uw kind of de ontwikkeling van uw kind horen bij de groepsleerkracht. Geeft het gesprek met de leerkracht geen tevreden gevoel, dan kunt u naar de directeur. Mocht u ontevreden zijn over dat gesprek, dan kunt u naar het schoolbestuur.
Een beschrijving over de klachtenregeling is op school verkrijgbaar.
De school heeft een intern vertrouwenspersoon: mevr. Wilma de Borst en Bianca Geerdes. Zaken die men liever geheim zou willen houden, maar die toch verteld moeten worden, kunt u aan haar kwijt. Zij geeft aan met welke persoon u naar oplossingen kunt zoeken. Wanneer u de indruk heeft, dat u met uw klacht niet terecht kunt op school, kunt u contact opnemen met onze extern vertrouwenspersoon: mevr. Yvonne Kamsma. Zij is werkzaam bij de IJsselgroep en voor meerdere besturen in de regio de externe vertrouwenspersoon. Tot zijn taak behoort ook de professionalisering en ondersteuning van de interne vertrouwenspersonen van de scholen. Hij is te bereiken op het adres van de IJsselgroep: 2e Wormenseweg 80, 7331 VG, Apeldoorn. Tel.: 088-0931888
Het bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 386 16 97, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik van video-opnames in de klas en school.

Er worden voor bepaalde doelen video-opnames gemaakt van de leersituaties in de klas en van bepaalde gebeurtenissen op school. In de klas kan het zijn:
 • voor de implementatie van nieuwe werkvormen of structuren. De leerkracht of externe ondersteuner maakt video-opnames om die met de leerkracht of collega’s te bespreken.
 • een opname kan gemaakt worden rondom de ontwikkelingsvraag van een kind. Een analyse van de opnames vertelt veel over welke aspecten veel/weinig invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, zowel bij het leren als bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden. Dat is dan een goede manier om een juiste analyse te kunnen maken. Bij die opnames komen ook andere kinderen in beeld. De beelden worden alleen door betrokkenen (leerkracht, interne begeleider, ondersteuner en indien wenselijk de ouders) bekeken en binnen 1 maand weer vernietigd, behalve wanneer noodzaak tot bewaren is besproken. De leerkracht krijgt in dit geval de beslissingsbevoegdheid
 • Gebeurtenissen als musical, Sinterklaasviering, Kerstviering, een klassenactiviteit e.d. kunnen ook opgenomen worden. De bedoeling daarvan is wel om het op de website te zetten, of er een dvd van te maken. Dat komt dus wel in de openbaarheid. Om kinderen en ouders tegen ongewenste publiciteit te beschermen, houdt de school zich aan de regels die opgesteld zijn m.b.t. het gebruik van video beelden. Ouders die bezwaren hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de schooldirectie, zodat er rekening mee gehouden kan worden.

Toestemming.
Op het inschrijfformulier van uw kind geeft u aan, op de hoogte te zijn van het feit dat ook van uw kind beelden opgenomen kunnen worden  of een foto van uw kind vertoond mag worden op de website, in de nieuwsbrief of op Facebook. Deze zullen bij hierboven onder 1 en 2 beschreven situaties nooit in de openbaarheid worden vertoond. Daarvoor is een protocol opgesteld.

Jeugdgezondheidszorg.

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met jullie mee.

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging.

 • Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
  Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.

 • Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
  Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op.

 • Als uw kind in groep 8 zit
  We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.
Tussendoor een vraag? Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.ggdijsselland.nl

Beleid mobiele telefoons / sociale media

Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Ze moeten hem bij aanvang van de schooldag uitzetten. Het is verboden om in de school of tijdens schooltijd de telefoon aan te zetten, foto’s of filmpjes te maken. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. De school is niet aansprakelijk. Als geconstateerd wordt dat een leerling in overtreding is, gelden de afspraken uit het protocol ongewenst gedrag.
Een mobiele telefoon is niet meer weg te denken als communicatiemiddel. We merken echter regelmatig dat kinderen nog niet goed weten hoe ze moeten omgaan met bijv. What’sApp.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het telefoongebruik van uw kind. We vragen u regelmatig in de telefoon van uw kind te kijken en in gesprek te gaan met uw kind. Probeer    bij eventuele problemen dit zelf met uw kind op te lossen.


Mededeling

vakantie tm 3 sept

Kalender

Augustus 2018
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Binnenkort

volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven