Overblijven/continurooster.

Op de Nicolaasschool werken we met een continurooster. Dat betekent: aaneensluitende schooltijden en met de leerkracht lunchen in de klas. De lunchpauze is tevens onderwijstijd. Dit betekent o.a. de volgende activiteiten op dat
moment plaatsvinden: educatieve t.v. programma’s, communicatieve vaardigheden,
Trefwoord, voorlezen.
We vragen u de kinderen geen snoep of koek mee te geven voor bij de lunch! Dit zal
worden ingenomen. Normaal gesproken eet uw kind ook geen snoep na de lunch.

Gymles.

Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen is het belangrijk voor
de motorische ontwikkeling. Bewegingsonderwijs zorgt er ook voor dat kinderen leren de
ruimte, afstanden, snelheden en krachten beter in te schatten.
De gymlessen voor de groepen 1-2 zijn op woensdag. De kinderen gymmen in gymkleding (gymbroekje - shirt en gymschoenen). Wilt u uw kind een gymtas mee naar school geven en de kleding en schoenen voorzien van naam. De gymtas mag in de locker gehangen worden.
De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen sportkleding tijdens de gymles. Daarvoor is een
shirtje en een broekje voldoende. Ook hierbij zijn gymschoenen verplicht. De kleding dient door de ouders aangeschaft te worden. Vanaf groep 3 gaan kinderen naar ‘t Haarhuus. Per week krijgen ze een blokuur gym van 60 minuten van de gymleerkracht. Daarnaast wordt er enkele keren per week kort aandacht besteed aan spelen en bewegen.

Activiteiten binnen en buiten school.

Wij vieren graag. Dit doen we op allerlei manieren. We vieren de katholieke feesten, maar ook de verjaardag van de juffen en meesters. Naast deze activiteiten is er nog een groot aantal andere activiteiten te noemen; zo hebben we een jeugdkoortje, gaan we naar de bibliotheek, zijn er diverse sportactiviteiten, culturele uitjes en natuur-uitstapjes.

Klassenbeurt.

Bij toerbeurt wordt van de kinderen (groep 3 t/m 8) verwacht mee te werken aan het schoon en netjes houden van het lokaal. Tot 15 minuten na schooltijd kunnen ze dan tafels en stoelen netjes recht zetten, vloer vegen, plantjes verzorgen, enz.

Schoolmelk.

De school geeft ouders de gelegenheid om via school hun kinderen een kwartliter volle, halfvolle melk te laten drinken. Margriet Timmerman (administratie) coördineert de schoolmelk. ww.campinaopschool.nl

Traktaties

Bij verjaardagen mogen de kinderen hun klasgenootjes en hun groepsleerkracht trakteren. De voorkeur van school gaat uit naar een “gezonde” traktatie.
Kinderen van groep 1/2 mogen de leerkrachten van de kleutergroepen hun traktatie aanbieden en een klein presentje bij de directrice halen.

Andere informatie.

Financiële zaken.

Het primair onderwijs is gratis. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd, die door alle ouders betaald wordt. De bijdragen zijn voor de ouderraad, die daarmee allerlei activiteiten financieert.

Inspectie van het onderwijs.

Voor vragen of informatie over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder:
Inspectie van het onderwijs
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).
De inspectie controleert periodiek of onderwijs van de school voldoet aan de wet. Daarbij let de inspectie op de kwaliteit. Van de opbrengsten van hun bevindingen wordt een verslag gemaakt en op internet geplaatst. Zo kunt u ook een beoordeling van de Nicolaasschool vinden. In de laatste brief van de inspectie heeft zij de Nicolaasschool in het basisarrangement toezicht geplaatst. Dat betekent dat alle bekende factoren voldoende bijdragen tot de kwaliteit van de school.

Verzekeringen.

Verzekering aansprakelijkheid en schade. (W.A.)
Er gebeuren wel eens ongelukken, die tot schade leiden. Dat is heel vervelend, want dat gaat dan geld kosten.
De school is verzekerd tegen de schade, waarvoor ze in redelijkheid aansprakelijk gesteld kan worden, door bijv. ouders.
De verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat gedrag van kinderen onder de verantwoordelijkheid van de ouders valt.
De school gaat ervan uit dat alle ouders tegen schade verzekerd zijn (WA), als de schade het gevolg is van gedrag van kinderen. Wanneer een kind schade toebrengt aan school of derden, wordt u gevraagd de aansprakelijkheid te accepteren en de schade bij uw verzekeringsmaatschappij te verhalen.
Voor alle uitstapjes en schoolreisjes heeft de school een doorlopende reis- en ongevallenverzekering afgesloten. Daaronder kan schade vallen die niet door andere vormen van verzekering vergoed worden. Schade aan vervoermiddelen (bv fietsen!) is daarvan uitgesloten. Ook letsel als gevolg van ongevallen is verzekerd. We verwachten als ouders meerijden met hun auto, dat er een inzittendenverzekering is afgesloten en dat de veiligheidseisen toegepast worden.

Klachtenregeling.

Ook wij maken fouten, of zaken komen anders over dan ze bedoeld zijn. Wij vragen u ons er op te wijzen, wanneer u denkt dat het beter (anders) zou kunnen. Wij hebben op school een klachtenprocedure. We hopen dat u, wanneer u klachten of zorgen heeft, deze meteen komt vertellen bij degene, bij wie het speelt en die het als eerste moet weten. Spaar ze niet op.
Zorgen en voorvallen betreffende de groep van uw kind of de ontwikkeling van uw kind horen bij de groepsleerkracht. Geeft het gesprek met de leerkracht geen tevreden gevoel, dan kunt u naar de directeur. Mocht u ontevreden zijn over dat gesprek, dan kunt u naar het schoolbestuur.
Een beschrijving over de klachtenregeling is op school verkrijgbaar.
De school heeft een intern vertrouwenspersoon: mevr. Wilma de Borst en Bianca Geerdes. Zaken die men liever geheim zou willen houden, maar die toch verteld moeten worden, kunt u aan haar kwijt. Zij geeft aan met welke persoon u naar oplossingen kunt zoeken. Wanneer u de indruk heeft, dat u met uw klacht niet terecht kunt op school, kunt u contact opnemen met onze extern vertrouwenspersoon: mevr. Yvonne Kamsma. Zij is werkzaam bij de IJsselgroep en voor meerdere besturen in de regio de externe vertrouwenspersoon. Tot zijn taak behoort ook de professionalisering en ondersteuning van de interne vertrouwenspersonen van de scholen. Hij is te bereiken op het adres van de IJsselgroep: 2e Wormenseweg 80, 7331 VG, Apeldoorn. Tel.: 088-0931888
Het bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 386 16 97, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik van video-opnames in de klas en school.

Er worden voor bepaalde doelen video-opnames gemaakt van de leersituaties in de klas en van bepaalde gebeurtenissen op school. In de klas kan het zijn:

  • Voor de implementatie van nieuwe werkvormen of structuren. De leerkracht of externe ondersteuner maakt video-opnames die met de leerkracht of collega’s besproken worden.
  • Een opname kan gemaakt worden rondom de ontwikkelingsvraag van een kind. Een analyse van de opnames vertelt veel over welke aspecten veel/weinig invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, zowel bij het leren als bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden. Dat is dan een goede manier om een juiste analyse te kunnen maken. Bij die opnames komen ook andere kinderen in beeld. De beelden worden alleen door betrokkenen (leerkracht, intern begeleider, ondersteuner en indien wenselijk de ouders) bekeken en binnen 1 maand weer vernietigd, behalve wanneer noodzaak tot bewaren is besproken. De leerkracht krijgt in dit geval de beslissingsbevoegdheid.

AVG en IBP

Op 25 mei 2018 is de Europese wetgeving in werking getreden, ter bescherming van alle persoonsgegevens ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.
Er is een beleidsstuk geschreven i.s.m. de overige besturen in Deventer, waardoor de basis gelegd is voor goede privacy en bescherming van de persoonsgegevens. In het onderwijs wordt de het recht op privacy van ouders, kinderen en personeel hieraan gekoppeld. Het beleid gaat iets verder en heet daarom ook InformatieBeveiliging en Privacybeleid.
Binnen het team is een werkgroep ingesteld, die zorgt voor de uitrol van het beleid. Op dit moment is het team en de MR geïnformeerd. Vooral de omslag naar de bewustwording is hierin belangrijk! Zorgvuldigheid staat hierbij hoog in het vaandel. Vergrendel je scherm, deel zorgvuldig, surf niet klakkeloos, beveilig met wachtwoorden en check veilige verbinding en sla informatie zorgvuldig op.
Daarnaast hebben we een risico-inventarisatie gemaakt, wat heeft geleid tot een stappenplan voor het komend jaar.
Samen met de MR hebben we gebrainstormd over het gebruik van facebook, de website en andere relevante informatie van ouders en kinderen. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen over het gebruik van persoonsgegevens en het plaatsen van foto’s. In het nieuwe schooljaar wordt u verder geïnformeerd hierover.

Jeugdgezondheidszorg.

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.

  • Als uw kind 5 of 6 jaar oud is vindt er een onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
  • Als uw kind in groep 8 zit komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Online ouderportaal Mijn Kinddossier

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier:
• vult u de vragenlijst in;
• vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind;
• vindt u meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken;
• kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen.

Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.

Tussendoor een vraag?

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.ggdijsselland.nl

Beleid mobiele telefoons / sociale media

Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Ze moeten hem bij aanvang van de schooldag uitzetten. Het is verboden om in de school of tijdens schooltijd de telefoon aan te zetten, foto’s of filmpjes te maken. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. De school is niet aansprakelijk. Als geconstateerd wordt dat een leerling in overtreding is, gelden de afspraken uit het protocol ongewenst gedrag.
Een mobiele telefoon is niet meer weg te denken als communicatiemiddel. We merken echter regelmatig dat kinderen nog niet goed weten hoe ze moeten omgaan met bijv. What’sApp.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het telefoongebruik van uw kind. We vragen u regelmatig in de telefoon van uw kind te kijken en in gesprek te gaan met uw kind. Probeer    bij eventuele problemen dit zelf met uw kind op te lossen.