1. Op onze school werken wij opbrengstbewust opbrengstbewust en handelingsgericht, met name op het gebied van de basisvakken

2. Op onze school bieden wij 21ste eeuwse vaardigheden 21ste eeuwse vaardigheden en gebruiken wij ICT , vanuit een samen samenhangende visie op leren en onderwijzen

3. Het schoolklimaat en de manier waarop wij ervoor zorgen dat het positief positief is, hebben wij beschreven en afgestemd in de school en met het Kindcentrum

4. Op onze school zijn ouders en kinderen partners in het leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap eigenaarschap van leerlingen zijn vanzelfsprekend

5. De school en het Kindcentrum werken integraal samen samen

6. Muziek, theater en beeldende vorming zijn integraal onderdeel van ons curriculum

7. De school heeft een visie op talentontwikkeling talentontwikkeling, heeft hier passend beleid bij geformuleerd en voert dit beleid uit