Op de Nicolaasschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over de ontwikkeling van onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig isvoor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
Leerlingvolgsysteem
De leerlinggegevens en de vorderingen worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit systeem is beveiligd en toegang tot die persoonsgegevens gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Het komend schooljaar zullen de persoonsgegevens zichtbaar worden voor u als ouders in Parnassys.(dus geen nadere gegevens). U kunt dan beveiligd inloggen. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar van uw kind, of met de schoolleiding.

Foto’s en video

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief hebben wij uw toestemming gevraagd aan het begin van het schooljaar. Dit doen wij bij de inschrijving van uw kind(eren) en ieder jaar vragen wij bij aanvang en halverwege het schooljaar uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. In principe plaatsen wij geen foto’s meer van kinderen op facebook of de website.

Let op: ouders (en opa’s en oma’s) mogen geen foto’s of video’s maken op school en op het plein. Andere kinderen en medewerkers mogen niet zonder toestemming op school worden gefotografeerd of gefilmd. Om die reden kiezen wij er dan ook voor zelf te zorgen voor foto’s en video’s die voldoen aan de eisen van de privacywet. Soms kan iemand anders dan de leraar in “opdracht” van de leraar foto’s of video’s maken omdat het te maken heeft met de ontwikkeling van kinderen.

Basispoort

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de Nicolaasschool gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt sinds het schooljaar 2015/2016 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Inschrijfformulier

De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerling-gewicht’ van onze leerlingen.
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerling-administratie Parnassys van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.

Ouderraad

Op onze school wordt er, per klas, een lijst gemaakt met de emailadressen van de ouders (leerlingen). Deze lijst met emailadressen is nodig voor de administratie van de klassenouder / ouderraad. Ook hiervoor vragen wij u jaarlijks om de naam van uw kind en uw emailadres te mogen delen met de ouderraad. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld. U krijgt hier begin schooljaar nog meer informatie over.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet, Astrid van den Ende.