Van basisscholen wordt verwacht dat ze er alles aan doen wat nodig is om kinderen een veilige omgeving te bieden. Afspraken over de sociale veiligheid op de Nicolaasschool liggen vastgelegd in het beleidsstuk sociale veiligheid. Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht om ieder jaar te monitoren of kinderen zich veilig voelen op school. De Nicolaasschool gebruikt hiervoor het instrument ZIEN! Dit doen we om te checken of de afspraken doeltreffend zijn én we monitoren zo feitelijke en ervaren veiligheid en welbevinden bij de leerlingen zelf.
Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 vullen minstens 1 x per jaar de leerlingvragenlijst van ZIEN! in. Door hun antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf en school vindt en hoe het de school, de klas, het plein, de omgang met zijn klasgenoten of de leerkracht beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
De Nicolaasschool biedt structureel aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren, o.a. middels methodes als Leefstijl, Trefwoord en Rots en Water (zie schoolgids). Deze aanpak werkt meestal preventief om kinderen sociaal gezond gedrag te laten oefenen en sociale vaardigheden aan te leren. Soms bieden ook de uitkomsten van de vragenlijsten aanleiding om op groeps- of individueel niveau extra te oefenen. Deze extra begeleiding vindt altijd na overleg met u als ouder plaats.
De uitkomsten van de vragenlijsten worden ook gebruikt om aan de inspectie voor het onderwijs te laten zien hoe de kinderen de veiligheid op school beleven. De inspectie stelt als eis dat iedere school één keer per jaar onderzoek hiernaar doet en dat er, als daar aanleiding toe is, acties worden ondernomen. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat iedereen op school zich veilig voelt, vinden we het positief dat de inspectie ons hierop bevraagt. De inspectie krijgt trouwens geen informatie over individuele leerlingen te zien. Alleen gemiddelde scores op schoolniveau.
Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op www.zienvooronderwijs.nl