Wij willen natuurlijk starten met iedereen een heel goed, gezond en leerzaam 2019 te wensen! Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Maandag is het team gestart met een studiedag. De leerkrachten en onderwijsassistenten van groep 1-2 hebben zich op de ochtend bezig gehouden met “Spel bij kleuters”. De mensen van groep 3 tot en met 8 hebben een heel aantal verschillende onderwerpen behandeld ter voorbereiding op het nieuwe schoolplan. Om de 4 jaar maakt elke school een plan voor de komende 4 jaar waarin wordt beschreven op welke manier de school zich verder wil ontwikkelen. Voor de zomervakantie willen wij het plan voor 2019-2023 af hebben. Wij houden u hierover op de hoogte.
Op de middag is het hele team aan de slag gegaan met theaterlessen. In de afgelopen jaren hebben wij ons bijgeschoold op het gebied van tekenen, handvaardigheid en muziek. Nu is theater aan de beurt. Door gerichte aandacht voor de muzische vakken kunnen wij alle talenten van kinderen herkennen, begeleiden en helpen ontwikkelen. Dit past bij onze visie dat wij willen dat kinderen zich breed ontwikkelen.
Dinsdag zijn wij in alle groepen weer gestart. Helaas hebben wij momenteel een aantal mensen die ofwel ziek zijn, ofwel afwezig zijn om verschillende redenen. Het is erg lastig om invallers te vinden, waardoor wij niet altijd bekende invallers voor de groepen kunnen zetten. Wij zoeken zo veel mogelijk passende en structurele oplossingen, maar wij kunnen dat niet garanderen. In de loop van deze maand zullen wij u informeren over ons noodplan voor de vervanging bij ziekte en verlof dat op dit moment voorligt bij team, MR en bestuur.
In dit kader past het ook om u te informeren dat er op 15 maart een landelijke onderwijsstaking zal plaatsvinden. Wij zullen hier over met het team en de MR in overleg gaan en u zo snel mogelijk informeren over de gevolgen hiervan voor het onderwijs op de Nicolaasschool op die dag. Houdt u er wel vast rekening mee in uw agenda?
De komende twee weken zullen de Citotoetsen plaatsvinden op de Nicolaasschool. Wij toetsen alle kinderen uit de groepen 2 t/m 8 op de vakgebieden technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Met deze informatie, de informatie uit de methode-gebonden toetsen en uit onze observaties in de groep, kunnen wij zien hoe de leerlingen er didactisch voor staan en welke hulp wij hen nog moeten geven. Daarnaast kunnen wij met de gegevens uit de Citotoetsen zien hoe wij ervoor staan ten opzichte van andere scholen in Nederland; op welke gebieden doen wij het goed en op welke gebieden kunnen wij ons onderwijs nog optimaliseren? In februari analyseren wij de toetsen en bespreken wij dit met de intern begeleiders en de leerkrachten in de groepsbesprekingen. Na de voorjaarsvakantie gaan wij met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind.