Het schooljaar nadert zijn eind en in de komende weken hebben wij nog veel te doen. In de groepen 8 gonst het van liedjes en het speellokaal wordt bezet door knutselende leerlingen; de musical van groep 8 is in de maak! Onze groepen 8 hebben het helemaal verdiend om toe te werken naar een goede afsluiting. Zij hebben heel hard gewerkt dit schooljaar en zij hebben hun schoolcarrière afgesloten met mooie resultaten, waardoor de leerlingen op het vervolgonderwijs van hun keuze een goede start kunnen maken. Als school zijn we trots op onze kinderen van groep 8: met de nieuwe eindtoets Route 8 hebben zij een gemiddelde gescoord van 222. De ondergrens van de inspectie is voor onze school 203, het landelijk gemiddelde is voor vergelijkbare scholen 211, de bovengrens is 219 en groep 8 heeft daar nog boven gescoord! Wat een toppers!
In de groepen 2 tot en met 7 nemen wij deze weken de verschillende cito toetsen af op het gebied van lezen, rekenen en spelling. De rapporten geven wij mee op 3 juli en daarvóór heeft u de gelegenheid om met de leerkrachten in gesprek te gaan op 27 juni en 2 juli. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Om een goed beeld te krijgen van wat uw kind in de groep gedaan heeft, organiseren wij twee kijkmiddagen op 13 en 17 juni. Uw kind kan u dan zijn of haar schoolwerk laten zien. De leerkracht is in de groep aanwezig, maar hij of zij kan niet ingaan op persoonlijke vragen over uw kind. Wilt u die bewaren voor de 10 minuten gesprekken?
Op de studiedag gaan wij met het team aan het werk met een aantal onderwerpen voor het nieuwe schooljaar: de Gouden Weken (groepsvorming in de eerste weken van het nieuwe schooljaar), Ouderbetrokkenheid 3.0 (hoe kunnen we als school, ouders en kind nog meer samen optrekken) en Opbrengstgericht werken (hoe helpen we kinderen nog beter om die resultaten te halen die passen bij het kind, niet alleen de schoolvakken, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van zelfstandigheid en Leren Leren).
We hopen een laatste aantal mooie weken, waarin we het schooljaar goed samen afronden.