De Nicolaasschool staat onder het bestuur van de “Stichting R.K. Scholen Schalkhaar”. Het bestuur heeft uitsluitend de zorg voor 1 school: de Nicolaas R.K. basisschool. De doelstelling van het schoolbestuur is (uit de statuten): ”het geven en doen bevorderen van katholiek basisonderwijs in Schalkhaar”. Het bestuur heeft ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de school. Het wordt door de inspectie van onderwijs daarop aangesproken. Het voert beleid vanuit een vastgelegde bestuursfilosofie en een managementstatuut.

Om beleid uit te voeren en doelen te bereiken heeft het bestuur personeel in dienst: groepsleerkrachten, vakleerkrachten, een remedial teacher, intern begeleiders en onderwijs ondersteunend personeel. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid ligt bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit 6 personen. De directeur is tevens uitvoerend bestuurslid. De bestuursleden zijn ouders van leerlingen en worden aangezocht op grond van hun algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of hun specifieke deskundigheid op een of meer terreinen die tot de taken van het bestuur behoren. De Stichting rk Scholen Schalkhaar kent het volgende bestuur:

• Barbara Schram, directeur-bestuurder

• Marco Dirksen, voorzitter

• Anne Jager, penningmeester

• Susan Westerbeek-Nette

• Angela Pot

• Tamar Schukkink

• Marlies Koops-Wolters